Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická oblast"
1.1 "Tematický okruh"
1.1.1 "Zaměření projektů tematického okruhu"

Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017)

1. Mobilita budoucnosti

1.1 Celoměstská sdílená
elektromobilita

1.1.1 Cenově výhodné sdílené moderní elektromobily tak, aby Pražané neměli potřebu vlastnit vůz na městské popojíždění (např. husté pokrytí města elektromobily, možnost okamžitého přistavení vozu, možnost jet kamkoli a to bez starostí majitele vozu jako např. parking, náklady, údržba).
1.1.2 Budování sítě ultra rychlých dobíječek a otevření sítě i soukromým elektromobilům.
1.1.3 Využití partnerství soukromého a veřejného sektoru v obchodním modelu, např. Praha vybuduje infrastrukturu, soukromý partner zajistí provoz (vozy, integrace na Lítačku a mobilní rezervační systém).

1.2 Čisté autobusy

1.2.1 Zhodnocení využití potenciálu technických řešení na výměnu baterií ve veřejné přepravě.
1.2.2 Zhodnocení potenciálu vodíku na bázi evropských a světových projektů.
1.2.3 Porovnání realizovaných pilotních projektů DPP v oblasti elektrifikace autobusů oproti alternativám a podpoření výběru správné varianty migrace na čistou flotilu.

1.3 Inteligentní doprava

1.3.1 Zavedení adaptivního řízení světelné signalizace na křižovatkách, které zvýší průjezdnost a sníží dobu čekání na dopravní signalizaci, a to prostřednictvím senzorického měření a online řízení reálného toku dopravy (např. upgrade stávajících indukčních smyček a kamer, které nejsou online).
1.3.2 Online zobrazení obsazenosti parkovacích míst ve městě a výhledově umožnit i rezervaci parkovacích míst např. přes mobilní aplikaci.
1.3.3 Systémy informování pasažérů a dalšího zefektivnění toku dopravy.

1.4 Samořídící dopravní prostředky

1.4.1 Určení strategie přechodu na samořiditelnost pro jednotlivé typy dopravních prostředků (např. tramvaje, osobní automobily, metro apod.).
1.4.2 Iniciace pilotních projektů a sběr dat za účelem komplexní podpory zavádění samořídících dopravních prostředků v Praze, resp. v ČR (zejména návrh legislativních a technických opatření).

1.5 Mobilita v mobilu

1.5.1 Integrace veškerých informací různých způsobů dopravy (např. B+R, P+R, taxi, sdílení kol/aut a MHD) do jedné platformy (např. mobilní aplikace, internet) za účelem zpřehlednění těchto informací.

2. Chytré budovy a energie

2.1 Pražský fond čisté energie

2.1.1 Podpora finanční úspory Pražanů za topení a teplou vodu prostřednictvím využití čistých a udržitelných zdrojů energie.
2.1.2 Posílení udržitelnosti zásobování energiemi města prostřednictvím autonomních čistých zdrojů energie.
2.1.3 Využití finančních nástrojů na zavádění chytrých řešení, např. částečná dotace a dlouhodobá bezúročná půjčka pro SVJ/družstva/vlastníky a další subjekty.
2.1.4 Finanční podpora perspektivních projektů zaměřených na udržitelnost, nezávislost a redukci škodlivých vlivů při využívání energických zdrojů.

2.2 Zdravé a inteligentní veřejné budovy

2.2.1 Využití senzorů ve veřejných budovách za účelem sledování stavu budov z hlediska znečištění jejich vnitřního a vnějšího prostředí (např. vzduch ve školkách a školách u dopravních tepen, neoptimální teplota atd.) a hospodaření s energiemi.
2.2.2 Využití pokročilé ventilace a rekuperace vnitřního vzduchu u budov s nezdravým prostředím (např. prašné prostředí, infekční prostředí apod.).

2.3 Smart osvětlení

2.3.1 Modernizaci pražského osvětlení na inteligentní osvětlení, které např. přizpůsobí svou intenzitu dle pohybu osob, umožní vzdálenou údržbu, bude alespoň částečně napájeno vlastním zdrojem energie a bude využívat senzorické měření (znečištění ovzduší, parkovací místa, tok lidí, popř. dopravy).

2.4 Chytré lokální nezávislé sítě

2.4.1 Zajištění částečné nebo plné nezávislosti kritické infrastruktury Prahy (např. nemocnice, úprava vody, veřejné osvětlení), a to pomocí chytrých sítí, které disponují vlastní inteligentní výrobou, skladováním a řízením spotřeby elektrické energie.

3. Bezodpadové město

3.1 Materiálové využití odpadu

3.1.1 Moderní velkokapacitní automatizované technologie na třídění jednoho toku směsného komunálního odpadu i tříděného odpadu (např. senzory, mechanická a fyzikální cesta), které budou schopny oddělit např. organickou složku, kovy, papír, plasty a sklo a zbytkový odpad.
3.1.2 Další inovativní přístupy pro podporu materiálového využití odpadů.

3.2 Inteligentní systém svozu a přechovávání odpadu

3.2.1 Určení strategických variant pořízení a provozování inteligentního systému svozu odpadu (systém pořídí město např. OICT/PSAS/svozové firmy).

3.3 Energetické a surovinové využití odpadní a dešťové vody

3.3.1 Maximalizace využití odpadní vody jako surovinového zdroje (např. biopolymery, fosfáty, dusík, amoniak, syntézní plyn, oxid uhličitý, síra a celulóza), zdroje energie (např. čistírenského kalu a teplo v kanalizaci) a zdroje pročištěné vody pro další využití (např. zalévání, splachování, návrat do krajiny).
3.3.2 Retence a další využití dešťové vody na území města.

4. Atraktivní turistika

4.1 Big data v turismu

4.1.1 Funkční automatický sběr agregovaných dat (např. geografická data, data ze sociálních sítí, kreditních karet, senzorů a kamer).
4.1.2 Řízení turistického ruchu na základě dat.
4.1.3 Zveřejňování dat (např. za účelem komerčního vývoje aplikací).

4.2 Turismus v mobilu

4.2.1 Vytvoření funkčních moderních turistických mobilních aplikací, které např. v několika jazykových verzích usnadní základní orientaci návštěvníka po městě (např. zobrazení zajímavých míst na mapě, navigace do vybraného místa) a navrhnou varianty strávení pobytu ve městě (např. tematicky řazené podle zájmů různých skupin/ profilů lidí).
4.2.2 Propojení mobilní aplikace a dalších služeb pro turisty (např. jízdenky na MHD, vstupenky do pamětihodností a atrakcí, slevy apod.).

4.3 Pokročilé technologie pro turismus

4.3.1 Zapojení 3D reality/vizualizací do prohlídek pražských pamětihodností za účelem stimulace zájmu turistů a řízení/přesměrování toku turistů do méně vytížených lokalit.
4.3.2 Zapojení umělé inteligence (např. průvodcovských robotů) do turistického ruchu jako zábavné interaktivní formy prohlídky města.

5. Lidé a městský prostor

5.1 Asistivní a pokročilé technologie pro domácí péči o seniory a nemocné

5.1.1 Využití asistivních technologií při péči o nemohoucí (např. seniory a nemocné) a zvýšení jejich samostatnosti s důrazem na zachování domácí péče.

5.2 Online detekce rizikových jevů

5.2.1 Zprovoznění inteligentního systému, který by online v reálném čase upozorňoval na kriminalitu a krizové jevy ve městě a postupným učením (umělá inteligence) by dokázal předcházet trestným činům a výskytu krizových jevů v Praze.

5.3 Nové funkce na městském mobiliáři a ve veřejných budovách

5.3.1 Měření kvality pražského ovzduší a sběr přesných a aktuálních informací o jeho stavu pomocí stacionárních i mobilních senzorů (např. i zapojením Pražanů do aktivního sběru dat).
5.3.2 Nové funkce v městském prostoru (např. WiFi, informační tabule, dobíjení).

5.4 Městské farmaření

5.4.1 Efektivní využití dostupného městského prostoru a zvyšování potravinové soběstačnosti Prahy prostřednictvím zdravotně nezávadných potravin pěstovaných za využití pokročilých technologií (např. akvaponie, celoroční solární skleníky, pěstování bez slunečního svitu apod.)

6. Datová oblast

6.1 Centralizované zajištění datové infrastruktury

6.1.1 Sjednocování a případné dobudování datových sítí a konektivity s jednotnou správou , a to s ohledem na požadavky projektů Smart City a požadavky dalších subjektů.
6.1.2 Zajištění bezpečného přenosu dat s ohledem na jejich charakter (např. speciální bezpečnostní požadavky pro data, která budou automatizovaně řídit prvky Smart City např. inteligentní dopravní světla).

6.2 Datová platforma pro zobrazení a analýzu dat z projektů Smart City

6.2.1 Ukládání a zpřístupnění dat ze všech Smart City projektů kromě těch, kde to bude vylučovat závažný, např. bezpečnostní důvod (např. Městský kamerový systém).
6.2.2 Poskytování všech dat stejným způsobem jak soukromému, tak veřejnému sektoru (open data) za účelem podpory vzniku eko systému pro vývoj aplikací.
6.2.3 Datová analýza s ohledem na potřeby Smart City projektů.
6.2.4 Implementace pokročilých funkcí řídícího centra.

6.3 3D datový model města

6.3.1 Vybudování 3D datového modelu města, který:
• Bude shromažďovat data z širokého spektra zdrojů (big data koncept)
• Zajistí 3D vizualizaci
• Umožní reálnou simulaci opatření na úrovni města
• Podpoří spolupráci se soukromým sektorem při zavádění pokročilých
technologií