*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
17.6.2010
Doba platnosti
2010 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce dělí nově zeleň do tří skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. V rámci jednotlivých skupin (celopražského významu, místního významu a ploch ostatních) je na vůli a finančních možnostech každého správce, v jaké intenzitní třídě se o jednotlivé objekty zeleně bude starat. show
Implementace
Koncepce řeší stávající stav péče o zeleň i její rozvoj. Důležitou součástí je systém financování péče o zeleň i plánování financování nově přibylých ploch. Tyto budou připomínkovány, kalkulovány a smluvně zajištěny (návazná péče) již před vznikem těchto ploch. show
Výchozí legislativa
Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze vychází ze stávajícího Generelu zeleně, schváleného usnesením ZHMP č. 39/1 ze dne 28.4.1994 jako podklad pro návrh územního plánu. Koncepce vychází ze
stávajícího platného Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, za respektování památkových rezervací, památkových zón a ochranného pásma Pražské památkové rezervace v hlavním městě Praze. Koncepce nahrazuje materiál „Zásady péče o zeleň v hlavním městě Praze“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP usnesením č. 17/4 ze dne 25.4.1996.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/77 ze dne 17.6.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně neuvedeno neuvedeno
*