Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Hlavní strategický cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Návrh opatření"

Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024

1. Zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy vůči projevům klimatické změny.

1.A Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy

1.A.1 Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
1.A.2 Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
1.A.3 Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
1.A.4 Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí
1.A.5 Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptačního opatření
1.A.6 Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
1.A.7 Využít technologické a ekosystémové postupy pro snižování akumulace slunečního záření v zastavěném území

1.B Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

1.B.1 Ochrana před povodněmi na Vltavě, Berounce a dalších tocích na území hl. m. Prahy
1.B.2 Zlepšení způsobů hospodaření se srážkovými vodami
1.B.3 Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
1.B.4 Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem
1.B.5 Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch
1.B.6 Prověření možností stávající vodohopodářské infrastruktury a způsobu zabezpečení dodávek pitné vody pro obyvatele
1.B.7 Zlepšení prostupnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

1.C Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov

1.C.1 Snížit energetickou náročnost Prahy
1.C.2 Podpořit adaptaci budov v Praze
1.C.3 Realizovat udržitelnou výstavbu
1.C.4 Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby
1.C.5 Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření
1.C.6 Zajistit právní, technickou a organizační podporu zavádění adaptačních opatření do praxe

1.D Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení

1.D.1 Posilovat odolnost technické infrastruktury
1.D.2 Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku
1.D.3 Posilovat krizové řízení

1.E Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility- konkrétní cíle a opatření jsou popsány v Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí schváleném v roce 2019

1.F Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze

1.F.1 Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu
1.F.2 Zlepšit poskytování informací v oblasti veřejného zdraví a hygieny
1.F.3 Zajistit efektivní podporu vědy, výzkumu, technického vývoje a inovací a v oblasti dopadů klimatické změny