*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Priorita"
-.1 "Krajský cíl"
-.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025

-. Nakládání s vybranými druhy odpadů

1 Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.

- legislativně zakotvit povinnost a podmínky tříděného sběru komunálních odpadů v obecně závazné vyhlášce obce
- zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů
- zajistit zavedení tříděného sběru i v rámci meziobecní spolupráce za podmínek stanovených v doporučeních směrné části POH OK
- důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy
- důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady
- dodržovat legislativou nastavené podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od hierarchie nakládání s odpady
- průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a regionální úrovni

2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností

- zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů, ve všech částech sběrného systému
- na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce,
- průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a regionální úrovni
- průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení

3 Zvyšování informovanosti o obecním a krajském systému pro nakládání s komunálními odpady

- na úrovni obce informovat minimálně jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů
- minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
- minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
- na úrovni kraje zajistit pravidelné informování obcí a případně dalších účastníků OH o regionálním systému nakládání s KO založeném na principech hierarchie nakládání s odpady

4 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou

- podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu)
- podporovat především vybudování tzv. odpadových center, jejichž vybavení bude uzpůsobeno také pro efektivní překládku a následnou ekonomicky a environmentálně udržitelnou přepravu SKO, Počet zvolených lokalit odpadových center je stanoven na 7, přičemž může být ještě pozměněn v případě změny vstupních podmínek, konkrétní navržené lokality jsou uvedeny ve směrné části
- v adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy
- podporovat výstavbu zařízení k energetickému využití odpadů na území Olomouckého kraje
- průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a regionální úrovni

5 Snížení produkce směsných komunálních odpadů

- podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění odděleného sběru, efektivní přepravy a následného využití dalších složek komunálních odpadů
- průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálním odpadem na obecní a regionální úrovni
- respektovat veškerá opatření v části I Předcházení vzniku odpadů, která mohou mít vliv na snižování množství SKO

6 Podpora zavedení systému společného nakládání s komunálními a živnostenskými odpady v obcích

- průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti s možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání s odpady podobnými komunálním, které produkují
- na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi
- dodržovat zásady k ŽO uvedené v NV o POH ČR pro období 2015 - 2024

7 Zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích

- na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
- od roku 2024 zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů
- stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu
- systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití
- podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných materiálů (odpadů) u fyzických osob a případně podnikatelů zapojených do systému obce
- podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky rozložitelných odpadů, tj. kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také v obcích

8 Rozvoj infrastruktury k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů

- podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Vytvořit přiměřenou síť těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod
- podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění odděleného sběru, efektivní přepravy a následného využití dalších složek BRKO (zejména směsných komunálních odpadů, objemných odpadů apod.)
- zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů
- u zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi jako je anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo jinými biologickými metodami
- důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky
- spolupracovat na předávání informací s kompetentními orgány (kontrolní, povolovací, sankční) - KÚ, ORP, ČIŽP
- podporovat využití kompostů, vyrobených z biologických komunálních odpadů získaných z odděleného sběru v obcích, k aplikaci do půdy
- spolupracovat s kontrolním orgánem ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
- separace a využití BRKO má vzhledem k plnění cíle na omezení skládkování BRKO pouze doplňkový charakter, vlastní plnění cíle může být dosaženo pouze vyžíváním SKO dle opatření v cíli č.4

9 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995

- průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na regionální úrovni
- zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů
- podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění odděleného sběru, efektivní přepravy a následného využití dalších složek BRKO (zejména směsných komunálních odpadů, objemných odpadů apod.)
- plnění cíle bude zajištěno téměř výhradně odklonem SKO od skládkování a jeho následným, převážně energetickým využíváním dle opatřením v cíli č.4
- Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů
- Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu
- Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy
- Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009

10 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení)

- používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné
- přednostně zabezpečit využívání stavebních a demoličních odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu
- zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností

11 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů

- průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na regionální úrovni
- motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů
- zajistit používání ekologicky šetrných výrobků při nákupech a v rámci veřejných zakázek financovaných z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné

12 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů

- podporovat výstavbu nových inovativních výrobních technologií směřujících ke snížení množství vznikajících nebezpečných odpadů a odpadové náročnosti technologických procesů
- zvýšit v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných odpadů a zařízení na úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností
- zavést systém podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a modernizaci stávajících technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů

13 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí

- nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady
- provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí
- důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek odpadů

14 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady

- podporovat odstranění starých zátěží, aktualizovat informace o starých ekologických zátěžích

15 Podpora dosažení požadované míry recyklace a využití obalových odpadů

- zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních odpadů, včetně jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto systému
- podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady
- důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy
- zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití obalových složek komunálních odpadů
- důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady
- průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s komunálními odpady a kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení
- průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni

16 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení

- realizace osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného elektrozařízení
- prohlubovat spolupráci povinných osob (kolektivních systémů) s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady
- spolupracovat s povinnými osobami (kolektivními systémy) na zabezpečení stávající sběrné infrastruktuře proti krádežím a nelegální demontáži
- průběžně vyhodnocovat obecní systém pro sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení a spolupracovat s povinnými osobami (kolektivními systémy)
- na základně smluvního ujednání mezi obcí a kolektivními systémy, informují obce o veřejných místech zpětného odběru na svém území
- Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru, například s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného elektrozařízení
- důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen kovového odpadu
- zintenzivnit informační kampaně
- zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst zpětného odběru
- dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití ze strany státních i soukromých institucí
- důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady

17 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních baterií akumulátorů

- posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady
- na základně smluvního ujednání mezi obcí a kolektivními systémy, informují obce o veřejných místech zpětného odběru na svém území
- zintenzivnit informační kampaně
- dodržovat hierarchii nakládání s odpady
- zveřejňovat sběrná místa odkazem na registr míst zpětného odběru na portálu veřejné správy

18 Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků)

- realizace osvětových a informačních kampaní
- posuzovat žádosti o souhlas k provozování zařízení ke sběru a zpracování autovraků ve vztahu k požadovaným cílům
- provádění kontrol zařízení ke sběru a zpracování autovraků
- Informování o sběru vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) a o možnostech opětovného použití dílů z vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) na území kraje
- dodržování hierarchie nakládání s odpady
- zveřejňování sběrných míst na krajských stránkách

19 Podpora zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik

- posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady
- osvětové a informační kampaně s cílem zvýšení množství odděleně sbíraných pneumatik
- na základně smluvního ujednání mezi obcí a povinnými osobami (výrobci), informují obce o veřejných místech zpětného odběru na svém území
- implementovat povinnosti a zásady pro nakládání s odpadními pneumatikami, v závislosti na připravované vyhlášce MŽP, která bude komplexně řešit jejich zpětný odběr

20 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod

- podporovat osvětové kampaně zaměřené zejména na obyvatelstvo, k odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů v souladu s právními předpisy v této oblasti tj. odstraňování mimo kanalizační sítě
- podporovat investice spojené s energetickým využíváním kalů z čistíren komunálních odpadních vod s odpovídající produkcí kalů
- sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na zemědělské půdě)
- na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů důsledně kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu

21 Zvýšení materiálového a energetického využití odpadních olejů

- zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na jejich následné využití
- odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat v souladu s platnou legislativou
- dodržovat hierarchii nakládání s odpady
- důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji

22 Minimalizace negativních účinků při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí

- zajistit důsledné oddělené soustřeďovaní odpadů se specifickými vlastnostmi (nebezpečné a potencionálně infekční) od ostatních odpadů ze zdravotnické a veterinární péče
- u nebezpečných odpadů ze zdravotnické a veterinární péče zajistit bezpečné skladování a transport na jejich následné nakládání
- nakládat s odpady ze zdravotnické a veterinární péče dle hierarchie nakládání s odpady a dle dostupných technologií s upřednostněním nejlepší dostupné techniky
- navázat spolupráci se zainteresovanými stranami v oblasti osvěty nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných zařízení s cílem zabezpečit nakládání s odpadem z těchto zařízení v souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na důsledné oddělování od odpadu komunálního, zařazování odpadu do kategorie dle jeho skutečných vlastností

23 Podpora zlepšení nakládání a minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí ve vazbě na specifické skupiny nebezpečných odpadů (odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů; odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek; odpady s obsahem azbestu), v intencích celorepublikového cíle

- podporovat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu perzistentních organických znečišťujících látek v odpadech
- identifikovat zdroje možných úniků perzistentních organických znečišťujících látek
- podporovat osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při nakládání s azbestem
- dbát na to, aby odpady polychlorovaných bifenylů a odpady perzistentních organických znečišťujících látek byly předávány přímo subjektu, který má souhlas k provozování zařízení k jejich odstraňování
- lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů a objemem náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku 2025

24 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení).Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

- podporovat osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s právními předpisy v této oblasti
- sledovat a hodnotit vývoj v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu, navrhovat a přijímat odpovídající opatření
- podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, zvláště zařízení sloužících k výrobě energie (bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo jiné produkty pro technické využití)
- podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od původců (zejména u původců, kde jsou zřizovateli kraj a obce) a z domácností
- podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových stanic a kompostáren

25 Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin

- ve spolupráci s kompetentními orgány provádět kontroly ke sběru a výkupu odpadů a bazarů (KÚ, ORP, ČIŽP, ČOI, ŽO, Policie ČR, OÚ)
- spolupracovat na předávání informací s kompetentními orgány (kontrolní, povolovací, sankční) - KÚ, ORP, ČIŽP, ŽO, Policie ČR
- zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů
- zamezit nevhodnému umisťování nových zařízení ke sběru, výkupu a využívání kovových odpadů. Do rozhodování zapojit obec, na jejímž území má být sběrna provozována
- dodržování hierarchie nakládání s odpady
- zveřejňování zařízení ke sběru a zpracování odpadů na krajských stránkách
- posuzovat žádosti o souhlas k provozování zařízení ke sběru a zpracování kovových odpadů ve vztahu k požadovanému cíli
- provádění kontrol zařízení ke sběru a odpadů
- rozšiřovat na území kraje počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci systémů zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství surovin strategických vzácných kovů.“ a „Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií zpracování výrobků s ukončenou životností
- odůvodněných případech využívat pravomoci KÚ podle §78 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

-. Vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

26 Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady

- průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na regionální úrovni
- uplatňovat zásady stanovené k vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
- vytvořit nástroje na podporu realizace cílů POH v oblasti sítě zařízení na úrovni kraje
- podpora meziobecní spolupráce při přípravě a realizaci hlavních zařízení pro nakládání s komunálními odpady
- na základě aktuálního stavu plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje stanovovat potřebná zařízení pro nakládání s odpady na území kraje

-. Omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

27 Omezení odkládání odpadů mimo míst k tomu určených

- tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv měst a obcí včetně podpory, zejména formou zajištění financování těchto programů
- zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s odpady
- efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství
- zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
- zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady
- Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená
- optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obcí (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění veřejných prostranství)
- zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a kontejnerů
- využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená

28 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl

- metodická podpora k realizaci osvětových a informačních aktivit k litteringu
- metodická podpora k postupu při odstraňování černých skládek
*