*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

i
tisk

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Datum schválení
30.11.2009
Poslední aktualizace
2009
Doba platnosti
2009 - 2021
Popis dokumentu
Státní program ochrany přírody a krajiny analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí a formuluje dlouhodobé cíle a opatření nezbytná k jejich dosažení. show
Výchozí legislativa
Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sb.m.s.
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva, sdělení FMZV č. 396/1990 Sb.
Úmluva o biologické rozmanitosti č. 134/1999 Sb.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví č. 159/1991 Sb.
Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat č. 47/2006 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 107/2001 Sb.m.s.
Směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1497 / 2009
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 31.12.2015 neuvedeno
*