*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR [akt. 2009]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituci
Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Datum schválení
30.11.2009
Poslední aktualizace
2009
Doba platnosti
2009 - 2021
Popis dokumentu
Státní program ochrany přírody a krajiny analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí a formuluje dlouhodobé cíle a opatření nezbytná k jejich dosažení. show
Výchozí legislativa
Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.
Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sb.m.s.
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako biotopy vodního ptactva, sdělení FMZV č. 396/1990 Sb.
Úmluva o biologické rozmanitosti č. 134/1999 Sb.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví č. 159/1991 Sb.
Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat č. 47/2006 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 107/2001 Sb.m.s.
Směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1497 / 2009
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 31.12.2015 neuvedeno
*