*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Oblast"
-.1 "Strategický cíl"
-.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Implementační plán Strategie resortu Ministerstva zemědělství 2017-2020

-. Zemědělství

- Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje

- Podpora nákupu zemědělské půdy farmářům, a to zejména prostřednictvím PGRLF, s preferencí rezidentů v místě lokalizace této půdy.
- Omezení převodu zemědělské půdy na jiné užití a důslednější uplatnění principu „znečišťovatel/poškozovatel platí“.
- Důsledné uplatňování podmínek Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Rozšíření a zvýraznění podmínek standardů DZES (především úpravu protierozních opatření například zavedením ochrany proti účinkům větrné erozi, zviditelnění půdních bloků reálně ohrožených erozí nebo zařazení nových krajinných prvků typu mokřad či průleh.
- Důsledné plnění opatření, které vyplývá z materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ schváleného vládou usnesením č. 620/2015.
- Důsledné uplatňování stávajících podmínek tzv. „ozelenění přímých plateb“ (diverzifikace plodin, zachování TTP a vyčlenění ploch v ekologickém zájmu). Návaznost dusík vázajících plodin v rámci EFA na specifickou podporu bílkovinných plodin v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci.
- Poskytování plateb kompenzujících přírodní znevýhodnění v oblastech LFA
- Realizace účinnějších stimulačních/kompenzačních AEKO opatření k ochraně přírodních zdrojů na bázi jejich většího cílení (až „šití na míru“ dílům půdních bloků), včetně nastavení efektivních podpor ekologického a integrovaného zemědělství směrem k reálnému poskytování veřejných statků a stimulace zvyšování obsahu organické hmoty v půdě s ohledem na ekosystémově vhodnou potřebu intenzity chovu hospodářských zvířat.
- Důsledné promítnutí Rámcové vodní směrnice EU do opatření politiky, včetně např. systémů hospodaření v ochranných pásmech vod.
- Zacílení podpor na zajištění životních podmínek zvířat nad rámce minimálních požadavků.
- Podmínění podpor výstavby a provozu BPS stanoveným minimálním podílem suroviny v podobě zbytkové biomasy včetně odpadů z vlastní ŽV
a využitím zbytkového tepla.
- Specifická podpora trvalých kultur s pozitivními dopady do zachování
a zlepšování ekologických a estetických funkcí krajiny, včetně obnovy kultur (např. ovocné sady).
- Specifická podpora udržování národních (krajových) odrůd, plemen
a odpovídajícího genetického potenciálu.
- Důsledné plnění opatření, které vyplývají z materiálu „Národní akční plán na snížení používání pesticidů v ČR“ schváleného vládou usnesením č. 660/2012.
- Zajistit maximální podporu přístupu ke všem informacím v oblasti ochrany půdy, které je možné poskytnout.
- Zajistit maximální podporu aktualizace a zpřesňování informací v oblasti ochrany půdy.
- Vytvoření struktury webového informačního systému monitorujícího parametry zemědělského sucha.
- Zajistit monitoring bilance organické hmoty a pohybu uhlíku v půdním profilu.
- Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „Protierozní kalkulačka“.
- Podpora výzkumu, vzdělávání a poradenství, zaměřeného na vztahy zemědělství k ŽP (na bázi AKIS).
- Důsledně využívat prvky integrované ochrany rostlin jako komplexní opatření proti šíření a negativním vlivům škodlivých organismů.
- Zajištění komplexního monitoringu kvality zemědělské půdy.
- Zefektivnění systému Monitoringu eroze.

- Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků

- Další podpora modernizace podniků, inovací, zlepšování vztahu zemědělství k životnímu prostředí a zpracování produkce v podnicích, podpora investic na realizaci dlouhodobých záměrů vedoucích k restrukturalizaci, zvýšení efektivnosti a dalšímu rozvoji zemědělských podniků, zejména prostředky
z programu Zemědělec PGRLF.
- Podpora vzdělávání a poradenství prostřednictvím systému AKIS, včetně využívání metod skupinového, individuálního či on-line poradenství na bázi benchmarkingu a BAT (nejlepší dostupná technika) a poradenství k vývoji trhů.
- Přizpůsobování zemědělského školství (rozsahu, struktury, náplně oborů) potřebám zemědělské praxe.
- Podpora mladým začínajícím zemědělcům přímými platbami, odůvodněnými podporami a preferencemi v investičních opatřeních a zvyšováním „kreditu“ zemědělského povolání.
- Podpora funkčních odbytových organizací a seskupení, zajišťujících nejen nákup vstupů a/nebo odbyt výrobků, ale i komplexní servis včetně poradenství, resp. podpora „krátkých řetězců“.
- Podpora vstupu kapitálu do koncentrovaného odvětví produkce monogastrů.
- Podpora investic do zpracování zemědělské produkce přímo v podnicích.

- Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských podniků

- Uplatnění účinné degresivity plateb LFA podle velikosti podniků,
při zohlednění jejich poskytování na veškerou příslušnou z. p. podniků.
- Podpora účinnosti odbytových organizací a seskupení, resp. „krátkých řetězců“.
- Využívání přímých plateb jako základního nástroje ke zmírňování dopadů zejména produkčních a cenových rizik a využívání PGRLF jako národního nástroje pro efektivní modernizaci a ekonomickou stabilizaci zemědělských podniků.
- Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků.
- Podpora preventivních protipovodňových, resp. vodozádržných opatření v rámci PRV a případně i jiných programů.
- Podpora krytí vybraných zemědělských rizik.
- Částečná eliminace dopadů katastrofických událostí s podmínkou realizace preventivních opatření podniků.
- Částečná eliminace dopadů katastrofických událostí s podmínkou účasti podniků ve fondu těžko pojistitelných rizik.
- Maximální diferenciace přímých plateb (v rámci dohodnutých pravidel SZP) ve prospěch plateb spojených s produkcí vybraných (citlivých) komodit. Jde zejména o zaměření podpory přežvýkavců a dočasně i cukrovky a dalších komodit definovaných pravidly EU.
- Podpora realizace projektů s plněním daňové povinnosti v místě podnikání.
- Podpora investic do zpracování zemědělské produkce přímo v podnicích.

- Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie

- Nastavení podmínek poskytování investičních i provozních podpor BPS pro produkci elektřiny a využití tepla, zejména pokud jde o cíleně pěstovanou zemědělskou biomasu a odpady (využití kejdy apod.) s ohledem na efektivitu jejich využívání a potravinové zabezpečení.
- Posílení podpory produkce, zpracování a spotřeby OZE i v integrovaných projektech na lokální/regionální úrovni včetně lokálního/regionálního využití biomasy na výrobu pelet a briket.
- Přiměřená podpora chovu prasat s vazbou na využití kejdy v BPS.
- Podpora výrobkových inovací – vývoje a využití biopaliv druhé generace.

- Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu

- Trvalé zajištění dostatečných preferencí v důchodových i investičních podporách mikro, malým a středním podnikům.
- Podpora investic do diverzifikace zemědělských činností, zejména ve sféře partnerství s municipalitami (odpadové hospodářství, komunální služby, lokální energie atd.).
- Podpora realizace projektů s plněním daňové povinnosti v místě podnikání.
- Podpora tzv. sociálního zemědělství pro uplatnění handicapovaných osob.
- Podpora MAS a přístupu LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).
- Preference investičních podpor pro renovace zemědělských brownfields, pro zvelebení zemědělských usedlostí v intravilánu obcí a diverzifikace (agroturistika ve spojení s ŽV).
- Posílení vazeb mezi městem a venkovem prostřednictvím potravin (např. mléko do škol), vzdělávací programy pro žáky městských škol, které je budou seznamovat s přírodou a potravinami (návštěvy farem)
- Podpora realizace pozemkových úprav.

- Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné konkurenceschopnosti

- Podpora inovačních projektů za podmínek vedoucích ke zlepšení vazeb mezi výzkumem a transferem jeho výstupů do praxe; Implementace zemědělského znalostního a informační systém (AKIS)
- Podpora chovu plemenných zvířat (podpora vedení plemenných knih, podpora výpočtu plemenných hodnot aj.).
- Podpora ozdravování polních a speciálních plodin
- Podpora tuzemského šlechtění
- Podpora tuzemského šlechtění a ozdravování rozmnožovacího materiálu
- Podpora tuzemského šlechtění informacemi o odrůdách
- Podpora technologických platforem.
- Udržování a trvalá inovace programu evidence sadů (Registr sadů).
- Udržování a aktualizace programu Registru vinic s ohledem na změny vyplývající z evropské i národní právní úpravy a celkové změny filozofie rozvoje vinic.

- Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství

- Přímé platby jako základní opatření ke zmírňování dopadů zejména produkčních a cenových rizik.
- Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků.

- Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny

- Rozšíření a zdokonalení podpůrného metodického nástroje „Protierozní kalkulačka“.
- Vytvořit soulad mezi parametry protierozní kalkulačky a protierozní vyhláškou.
- Vytvoření podmínek pro konsenzus při krajinném plánování
- Usilovat o soulad intenzivní zemědělské výroby s ochranou půdy.
- Vytipování a příprava vzorových podniků zařazených do systému demonstračních farem a jejich využití pro výchovu a vzdělávání.
- Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech resortních organizací
s provázanosti na vzdělávací zařízení.
- Příprava metodiky a vyhlášky pro rekultivaci a snaha o vyšší součinnost
s resortem MŽP při aktualizaci legislativy a při dodržování této legislativy.
- Vytvoření vzorové pachtovní smlouvy
- Aktualizace metodiky půdního průzkumu pro vlastníky zemědělské půdy
a její rozpracování na všechny vlastnické struktury.
- Tvorba databáze údajů o půdě: digitalizace polohy sond, digitalizace databáze popisných informací k sondám a digitalizace půdních okrsků.
- Naplnění povinnosti ČR vyplývající ze směrnice INSPIRE č. 2007/2/ES.
- Důsledné dodržování zákona o ochraně ZPF, zpřísnění podmínek převodu zemědělské půdy na jiné užití a důslednější uplatnění principu „znečišťovatel/poškozovatel platí“.
- Postupná realizace ostatních opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, zejména obnovy a budování krajinných prvků a malých vodních nádrží, v kombinaci financování ze soukromých a veřejných zdrojů.

-. Potravinářství

- Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje

- Investiční podpory přednostně orientované na naplňování uvedeného cíle

- Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity českého potravinářství

- Investiční podpory z evropských i národních zdrojů, přednostně orientované na technologické a výrobkové inovace u mikro, malých a středních podniků.
- Zvýšení účinnosti ochrany před deformacemi trhu ve vztahu k odběratelům potravinářské produkce, zejména obchodním řetězcům, a tím dosáhnout především zvýšení spravedlnosti v rozložení obchodních rizik mezi dodavateli a obchodem. Aktualizace zákona o významné tržní síle.
- Podpora potravinářského výzkumu a realizace jeho výsledků v praxi, včetně projektů spolupráce v rámci výrobkové vertikály.
- Podpora mikropodniků (zjednodušení označování výrobků, podpora regionálních potravin a marketing zaměřený na regionální potraviny).

- Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní výkonnosti

- Investiční podpory, přednostně orientované na mikro, malé a střední podniky a výrobkové inovace.
- Rozvoj marketingu českých potravin, při zvýšení organizační i finanční spoluúčasti soukromé sféry.
- Podpora exportu především prostřednictvím státních institucí (typu EGAP apod.), pomoci při hledání trhů v třetích zemích a marketingových a propagačních podpor v zahraničí.
- Trvalá kvalitní a důrazná činnost orgánů kontroly agrární produkce a další optimalizace jejích procesů
- Vzdělávání široké veřejnosti ohledně výroby, složení a kvality potravin.

- Zvýšení významu potravinářství v zaměstnanosti a rozvoji venkova

- Investiční podpory modernizace a inovací přispívající k růstu konkurenceschopnosti, přednostně orientované na mikro, malé a střední podniky v ekonomicky citlivých regionech.
- Podpora rozvoje zpracovatelských kapacit zemědělských podniků a všech forem „krátkých řetězců“.
- Podpora rozvoje regionálních prodejních sítí potravinářských podniků (např. formou příspěvku na zřízení prodejních prostor).
- Podpora zpracování domácí bioprodukce
- Podpora „České technologické platformy pro potraviny“ v činnostech, vedoucích k naplňování uvedeného cíle.
- Podpora zpracovatelů v regionu, optimalizace logistických a dopravních podmínek.
- Tvorba potravinářské právní úpravy zohledňující podmínky malých zpracovatelských kapacit.

- Důraz na zvyšování bezpečnosti potravin a ochranu spotřebitelů

- Marketingová podpora mikro, malých a středních regionálních podnikatelů produkujících kvalitní výrobky v souladu se zdravým životním stylem.
- Pravidelné periodické kontroly potravin v celém řetězci.
- Výzkum zaměřený na bezpečnost potravin, funkčních potravin.
- Zapojení SŠ i VŠ do výzkumu kvality potravin.
- Podpora Projektu ovoce a zelenina do škol a Projektu mléko do škol.

-. Agrární zahraniční obchod

- Zvýšení exportní výkonnosti zejména produktů s vyšší přidanou hodnotou a hledání nových odbytišť mimo EU

- Cílení proexportní podpory na vybrané prioritní země
- Optimální fungování a další rozšiřování sítě zemědělských diplomatů
ve třetích zemích.
- Zřízení sítě místních obchodních zástupců MZe ve vybraných třetích zemích pro sektor zemědělství a potravinářství ČR.
- Zvýšení podpory účasti firem na mezinárodních veletrzích a výstavách se zvláštním zaměřením na kontinuitu účastí MZe ČR na světově nejvýznamnějších akcích.
- Pokračování v aplikaci dotačního programu MZe „Podpora účasti
na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí“.
- Zvýšení podílu projektů na podporu ekonomické diplomacie v oblasti zemědělství a potravinářství.
- Realizace podnikatelských misí ministra zemědělství do třetích zemí.
- Realizace incomingových misí zahraničních partnerů do ČR ve spolupráci s oborovými svazy a komorami.
- Vzdělávání a osvěta zemědělsko-potravinářské veřejnosti o možnostech exportu do třetích zemí.
- Zvýšení celkového zapojení komor a svazů z oblasti zemědělství
a potravinářství do podpory exportu.
- Součinnost s MPO a MZV v proexportní politice státu, zejm. s ohledem
na mapu oborových příležitostí.
- Širší zpřístupnění služeb ČEB a EGAP zemědělsko-potravinářským podnikům.
- Využití prostředků propagační politiky EU.

-. Lesní hospodářství

- Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu

- Omezování fragmentace lesů, minimalizace trvalých záborů (odnětí) nebo omezení výstavbou (zejména plošných nebo liniových dopravních nebo energetických staveb).
- Prevence erozního ohrožení, protipovodňová prevence (realizace opatření meliorací a hrazení bystřin ve veřejném zájmu podle §35 zákona o lesích, zadržování vody v lesních částech povodí, prevence erozního ohrožení s využitím opatření PRV, protipovodňová a protipožární prevence).
- Hospodářské využívání a podpora stanovištně a sukcesně vhodných druhů dřevin.
- Zlepšování degradovaných půd dlouhodobě antropicky zatěžovaných zejména vlivem imisí (chemická meliorace – vápnění a hnojení lesních porostů, biologická meliorace – zvyšováním podílu melioračních dřevin).
- Vytvoření dotačních titulů podporujících obnovu lesa stanovištně vhodnými dřevinami (včetně dřevin odolných proti suchu).
- Obnovit jednotný ucelený systém poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtové kapitoly MZe, včetně titulů dosud poskytovaných z rozpočtů krajů.
- Zajistit softwarové řešení systému pro vyplácení dotací ve všech odvětvích v gesci MZe, včetně lesního hospodářství.
- Vytvořit komplexní aplikaci založenou na geografickém IS pro administraci plošných lesnických opatření, která umožní podávat a administrovat geoprostorové žádosti, provádět softwarové kontroly a kontroly na místě.
- Zabezpečit pokračování vývoje robustního informačního a datového centra zajišťujícího správu a dostupnost všech relevantních datových kolekcí pořizovaných napříč resortem lesního hospodářství. Datové úložiště bude určeno pro poskytování informací a jejich využití v souladu s principy INSPIRE a zásadami bezpečnostní politiky (ISMS).
- V návaznosti na výsledky druhého cyklu NIL upřesnit těžební výhledy.
- Motivovat vlastníky lesa k zapojení do Národního programu ochrany
a reprodukce genofondu lesních dřevin a k naplňování cílů tohoto programu, zejména pak zajistit dostatek uznaných zdrojů reprodukčního materiálu a reprodukci těchto zdrojů.
- Optimalizovat dostupnost reprodukčního materiálu požadovaného původu pro producenty sadebního materiálu lesních dřevin.
- Ve spolupráci s největšími vlastníky lesa (zejména státními lesy) optimalizovat smluvní pěstitelství (jasné zadání a jistota odběru pro producenty sadebního materiálu lesních dřevin).
- Vytvoření sítě demonstračních objektů trvale udržitelného obhospodařování v lesích v různých formách vlastnictví.
- Prostřednictvím PGRLF v oblasti pojištění stabilizovat rizika hospodaření vážící se k této činnosti.
- Prostřednictvím podpůrných programů PGRLF nadále podporovat konkurenceschopnost a rozvoj subjektů podnikajících v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva.

- Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním hospodářství

- Analyzovat současnou spotřebu dřeva v ČR.
- Zhodnotit dostupnou legislativu týkající se využívání dřeva a dřevěných výrobků.
- Zrevidovat technické normy platné pro využívání dřeva.
- Podporovat informační a osvětové kampaně pro veřejnost a vzdělávací akce pro architekty a jiné odborné skupiny pracující se dřevem.
- Zachovat nediskriminační přístup ke dřevu pocházejícího z lesů
ve vlastnictví státu pro všechny skupiny jeho zpracovatelů“.
- Zajistit odpovídající PR sektoru zdůrazňující využívání obnovitelných zdrojů, příznivý vliv na krajinu, ekosystémové služby a přírodu.
- Pravidelně hodnotit a postupně zpřesňovat statistická data zahraničního obchodu s dřevem a dřevařskými výrobky.
- Formou zákona založit lesnicko-dřevařský fond, který bude podporovat shora uvedené dílčí cíle a opatření, konkrétně: činnosti a aktivity, jejichž cílem
je propagace spotřeby dřeva a výrobků na bázi dřeva, výzkum a inovace v oblasti dřeva, výrobků ze dřeva, zpracování souvisejících studií, získávání poznatků
ze zahraničních výzkumných pracovišť, revize stávajících technických norem
pro použití dřeva, osvětu a dlouhodobě koncipované kampaně na podporu spotřeby dřeva a jeho širšího využití zejména ve stavebnictví, rozvoj studijních oborů, které se zabývají využitím dřeva, průzkumy trhu směřující k podpoře spotřeby dřeva na tuzemském trhu, účast a realizaci výstav, seminářů, konferencí pro odbornou
i laickou veřejnost, výrobu tištěných a audiovizuálních materiálů a prezentaci
v médiích, aktivity lesní pedagogiky

-. Rybářství

- Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

- Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání dotačních titulů EU.
- Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale udržitelného hospodaření.
- Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
- Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny, atd.).
- Zajistit vyhodnocování predačního tlaku a koordinovanost postupu
v problematice rybožravých predátorů
- Zajistit zásady správného zemědělského hospodaření
- Podporovat polointenzivní chov ryb v rybnících v takovém složení obsádky, která bude omezovat možnosti zvýšeného výskytu invazivních druhů (např. karas stříbřitý, střevlička východní).

- Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vodya minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

- Účelné využívání dotačních titulů EU, využívat národní dotace
- Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale udržitelného hospodaření.
- Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
- Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny, atd.)

- Zajistit stabilní, druhově rozmanitá rybí společenstva v rybářských revírech

- Účelné využívání dotačních titulů EU, využívat národní dotace
- Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
- Zajistit vyhodnocení predačního tlaku a koordinovanost postupu
v problematice rybožravých predátorů

- Zajistit vhodné podmínky pro výskyt ryb v rybářských revírech

- Účelné využívání dotačních titulů EU, využívat národní dotace
- Systémová koordinace řídících mechanismů v zemědělství
- Zajistit zásady správného zemědělského hospodaření
- Zajistit koordinovanost cílů rekreačního rybářství se zájmy ostatních uživatelů vod a správců vodních toků
- Zajistit součinnost uživatelů rybářských revírů společně s kompetentními orgány státní správy při řešení problematiky činností MVE
- Podporovat výstavbu ČOV (nejlépe i s terciálním stupněm čištění)

- Zvýšit zájem a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

- Využívat národní dotace a dotace EU
- Zajistit koordinovanost cílů rekreačního rybářství se zájmy ostatních uživatelů vod a správců vodních toků
- Propagace rekreačního rybářství prostřednictvím masmédií
- Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití vědeckých výsledků v praxi

-. Včelařství

- Stabilizovat počet včelstev na území ČR a podporovat rovnoměrné rozmístění

- Využívaní dotačních podpor z evropských fondů a národních zdrojů pro začínající a stávající včelaře.
- Napomáhat opatřením, která povedou k rozšíření a zkvalitnění včelí pastvy, a současně ke zvyšování biodiverzity krajiny.
- Kvalitním a zodpovědným chovem včel zajistit dostatečné stavy zdravých včelstev pro opylování zemědělských entomofilních plodin a zachování biodiverzity krajiny.

-. Myslivost

- Optimalizace početních stavů jednotlivých druhů zvěře podle věku a pohlaví v souladu se zájmy a požadavky vlastníků a nájemců honebních pozemků a přírodními podmínkami krajiny, které umožňují přirozený vývoj populací a ekosystémů bez škod zvěří.

- Změny v legislativě (zejména ve vztahu k praseti divokému).
- Důsledná kontrola skutečných početních stavů zvěře a odlovených kusů.
- Schvalování plánu lovu ze strany držitele honitby a státní správy myslivost
- Změna vyhlášky - prodloužení doby lovu mláďat
- Sankce za neplnění plánu lovu

- Usilovat o změnu tváře dnešní jednostranně intenzivně využívané kulturní krajiny jako životního prostředí nejen lidí, ale i volně žijících živočichů a zvěřeve prospěch vyšší mozaikovitosti (diverzita krajinné matrice a plošek); hospodaření v krajině (střídání plodin, rozčlenit současné velkoplošné hospodaření).

- Úprava legislativních předpisů a dotačních titulů v návaznosti
na strategické cíle vytyčené koncepčními dokumenty
- Prohloubit, příp. zpřístupnit, stanovit a připravit dostupné dotační tituly EU
i národních dotací, a to jak pro zemědělsky či lesnicky hospodařící subjekty, tak
i uživatele honiteb a nestátní neziskové organizace zabývající se myslivostí.
- Podnítit změny v rostlinné výrobě, zvláště pak vyšší pestrosti pěstovaných plodin na menších půdních celcích.
- Vytváření vhodných stanovišť s dostatkem vody a přirozené potravy.
- Snižování predačního tlaku na populace drobné zvěře důsledným lovem lišky obecné, prasete divokého a místně jezevce lesního, dále pak usmrcováním v přírodě nežádoucích druhů: mývala severního, psíka mývalovitého a norka amerického.
- Dotační politika při vypouštění drobné zvěře do volné přírody s citlivým přístupem ochrany genofondu autochtonních populací.
- Získávání údajů v rámci ročního statistického zjišťování Mysl (MZe) 1 – 01.

- Zvýšit obecné povědomí o funkci myslivosti v oblasti péče o přírodu, podporu komunikace s veřejností a vzdělávání

- Vzdělávání a pořádání kulturních akcí.

-. Vodní hospodářství

- Zkvalitnění prevence před povodněmi

- Předložit vládě k projednání návrh na zabezpečení finančních prostředků na realizaci uvedených opatření v rámci programu Prevence před povodněmi.
- Předložit vládě zásady pro vypořádávání práv k nemovitostem pro využití k realizaci vodních děl nadregionálního významu.
- Realizace efektivních technických protipovodňových opatření (upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence).
- Podporovat opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem.
- Ve spolupráci s MŽP a se zapojením s. p. Povodí aktualizovat kvantifikaci počtů ohrožených obyvatel a majetku na základě map s významným povodňovým rizikem a ze znalosti záplavových území pro různé úrovně povodňových situací v souladu s naplňováním požadavků Povodňové směrnice.
- Legislativně zajistit nezbytnost stanoviska správce povodí k územně plánovací dokumentaci.
- Realizace opatření směřujících ke zvýšení retenční schopnosti krajiny uvedených v kap. A.1.

- Zmírnění následků sucha v souvislosti se změnou klimatu

- Navržení zvýšení počtu lokalit s rezervou státní půdy v územích s identifikovanými problémy za sucha.
- Zahájit přípravu realizace technických a přírodě blízkých opatření v suchem nejohroženějších lokalitách.
- Dokončení administrace současného dotačního titulu a připravit navazující dotační titul určený k podpoře rekonstrukcí, modernizací a rozvoje závlah.
- Vytvořit institucionální strukturu (subjekt), který by zabezpečil údržbu
a provoz HOZ a přivaděčů závlahových vod, a tím bezkonfliktně podpořil hospodaření na z. p.
- Zadat výzkumný projekt (se zapojením s. p. Povodí, ČHMÚ, VÚMOP, VÚV TGM), který na základě scénářů vývoje klimatu rozpracuje možnosti posílení vodních zdrojů v nejohroženějších oblastech. Financování z NAZV (alternativně z TA ČR).

- Udržitelná péče o vodní zdroje ČR

- Zajistit podporu na provoz a údržbu vodních cest prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“) úpravou zákona o SFDI pro správce vodních cest.
- Iniciovat legislativní obnovení dotací na kapitálové dovybavení, které
na rozdíl od stávajících investičních dotací umožňuje zahrnutí dotace do pořizovací ceny vzniklého majetku.
- V návaznosti na vládou schválený materiál (usnesení č. 620 z roku 2015) „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody“ připravit dvě novely vodního zákona:

a) první novelizace (garantovaná MŽP) bude obsahovat úpravy v oblasti ekonomiky (zvýšení poplatků za odběry podzemních vod, zpoplatnění energetického potenciálu, zpoplatnění odběrů pro hydrickou rekultivaci – nezvýší nároky na státní rozpočet),

b) druhá novelizace (garantovaná MZe) bude obsahovat úpravy pro zkvalitnění péče o vodní zdroje, jejich udržitelnost a zejména uplatnění koncepčních kroků k omezení následků sucha a nedostatku vody a jejich promítnutí do III. etapy Plánů povodí.

- Podpora a regulace oboru vodovodů a kanalizací pro zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvu

- Zvýšit dohled a kontrolní činnost s ohledem na vysoký počet vlastnických a provozovatelských subjektů. Tento dohled bude adresný. MZe vydá každoročně publikaci „Vodovody a kanalizace ČR – ekonomika, ceny, informace“, v rámci které budou doplněny údaje benchmarkingu vodárenských subjektů.
- Zajistit koordinaci regulujících subjektů zřízením centralizovaného místa pro metodickou pomoc při vyřizování stížností, námětů a žádostí o vysvětlení v rámci problematiky VaK. Tato role bude doplněna „poradním orgánem“, který by obsahoval zástupce jak regulujících ministerstev, tak Svazu měst a obcí, sociálních partnerů a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.
- Zpracovat metodiku benchmarkingu pro obor vodovodů a kanalizací a v souvislosti s tím propojit data majetkové a provozní evidence.
- Zpracovat analýzu sociální únosnosti aktuálních reálných cen pro vodné
a pro stočné a jejich dopady na výdaje jednotlivých skupin domácností, včetně návrhu případné úpravy pravidel regulace cen.
- Zajištění aktualizace PRVKÚ ČR podle průběžných aktualizací PRVKÚK v návaznosti na opatření vyplývajících z Plánu povodí.
- Zajistit administraci současného dotačního titulu „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a připravit nový dotační titul pro zajištění plynulého pokračování.
- Připravit navazující dotační titul k podpoře odstraňování případných povodňových škod na infrastruktuře VaK.

- Zlepšení stavu vodních ekosystémů prostřednictvím realizace opatření z Plánů povodí

- Prověřit možné způsoby financování provozního monitoringu z jiných zdrojů než jsou výnosy s. p. Povodí.
- Zajistit aktualizaci Národních plánů povodí pro období 2021– 2027 (souběžně budou pořízeny Plány dílčích povodí a Plány mezinárodních povodí).
- V rámci realizace opatření na zlepšení stavu vodních ekosystémů využít Programy opatření obsažené v plánech povodí.
- Zajistit opatření na zlepšení hydromorfologického stavu a na zlepšení situace drobných vodních toků (koryt a břehů) k dosažení dobrého ekologického stavu prostřednictvím správců vodních toků.
- Připravit „spící“ dotační tituly, které bude možno otevřít bezprostředně
po povodních tak, aby bylo možné v co nejkratším možném termínu započít s odstraňováním povodňových škod.

- Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění veřejně dostupných informací o vodním hospodářství a rozvoj „public relations“

- Zajistit financování projektu k realizaci moderních informačních a komunikačních technologií.
- Zajistit ve spolupráci s MŽP jednotnou prezentaci všech výstupních dat prostřednictvím jednoho meziresortního systému.
- Zajistit další funkčnost, podporu, rozvoj a financování systému pro podporu vzájemného přenosu informací, evidencí a dokumentů mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.
- Zajistit realizaci požadavků stanovených zákonem č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů a vyhláškou
č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.
- Zajistit ve spolupráci s ČÚZK a MŽP jednotnou prezentaci říční sítě vycházející z geometrie ZABAGED, která bude státem garantovaná a bude plnit úlohu jediného uznávaného datového zdroje a nastavit přesná pravidla spravování takové prezentace.
- Pokračovat v osvětě veřejnosti o nenahraditelném významu vody, vodních zdrojů a vodních děl, jejich ochraně, dostupnosti, zachování a využívání,
a o opatřeních proti hydrologickým extrémům souvisejících se změnou klimatu.
- Problematiku rozpracovat do každoročních programů využitelných
pro vzdělávání pracovníků vodoprávních úřadů a starostů a zastupitelů malých obcí.

-. Věda, výzkum, vzdělávání a poradenství

- Zajistit dostatek talentů pro výzkum ve výzkumných organizacích podporovaných MZe

- Finančně podporovat instituce podle dosažených výsledků.
- MZe ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd v rámci dvou veřejných soutěží oceňuje nejlepší realizovaný výsledek výzkumu
a experimentálního vývoje a mladé vědecké pracovníky (Ceny ministra).
- Uplatňovat systém hodnocení výstupů výzkumu.
- Zajistit další rozvoj IS NAZV MZe, ve kterém jsou technicky zajišťovány veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených výzkumných projektů.

- Podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou

- Zabezpečení předávání údajů stanovených zákonem č. 130/2002 Sb. do Informačního systému VaVaI Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR.
- Ustanovit platformu aktivní spolupráce všech resortních stakeholderů, kteří by jasně formulovali aktuální a reálné problémy, na které je nutné obrátit pozornost resortního výzkumu.

- Zvýšit komerční využití výsledků VaVaI a znalostí výzkumných organizací

- Vytvořit Infobanku výzkumu MZe.

-. Právní a administrativní činnost

- Zajištění kvalitního a komplexního právního a legislativního servisu

- Vyšší zapojení kvalitních dopadových studií do tvorby legislativy.
- Širší zapojení odborné veřejnosti a nevládních organizací zastupujících zainteresovanou veřejnost, včetně plné transparentnosti při zveřejňování připravované legislativy.
- Plná koordinovanost a řízení činností odvolacích a přezkumných komisí.
- Rozšíření elektronizace informačních systémů pro právní a legislativní činnosti, včetně zapojení se do projektů eLegislativa a eSbirka.
- Nastavení procesů a proškolení ohledně ochrany duševního vlastnictví
a jednotná licenční podpora v rámci MZe, resortních organizací i nevládního sektoru.

- Spravedlivé, uspokojivé a trvalé řešení majetkových vztahů k půdě a dalšímu zejména zemědělskému majetku ve vlastnictví státu či resortních organizací

- Dosažení rozhodnutí o téměř 100 % výměry zemědělské a lesní půdy v rámci církevních restitucí v roce 2016 a následném vyřešení zbývajících nejsložitějších případů v delším horizontu v návaznosti na soudní řízení.
- Uskutečnění výmazu z obchodního rejstříku u všech zbývajících resortních státních podniků v likvidaci.

- Uplatňování společensky odpovědného zadávání

- Za účelem postupného prosazení, řízení a vyhodnocování uplatňování principů společensky odpovědného zadávání zavede MZe propracovaný systém koordinace veřejných zakázek v resortu, včetně centrálního zadávání veřejných zakázek v případě komodit, kde je to výhodné vzhledem k hospodárnosti procesu.
- Cílem systému koordinace a kontroly veřejných zakázek v resortu bude v rámci širší supervize a metodické podpory veřejných zakázek i dohled nad uplatňování výše uvedených principů, koordinace a sdílení dobré praxe.
- V maximální míře bude podporován princip transparentnosti a zveřejňování informací o veřejných zakázkách v širokém významu, včetně resortního multiprofilu, jakož i elektronizace a maximální rychlost zadávacího řízení.
*