*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Národní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie pro vzácná onemocnění 2010-2020
[NSVO ČR 2010-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Garant za instituciSekce zdravotní péče/Odbor zdravotních služeb
Datum schválení14.6.2010
Doba platnosti2010 - 2020
Popis dokumentu
Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 (dále jen Národní strategie či NS) shrnuje problematiku vzácných onemocnění z hlediska EU i ČR a navrhuje hlavní cíle a opatření ke zlepšení situace v dané oblasti v ČR. show
Implementace
Dílčí úkoly, nástroje, odpovědnost, termíny, případné finanční náklady a indikátory plnění jednotlivých úkolů jsou specifikovány v rámci příslušného Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014 a nově na léta 2015 – 2017.
Na NSVO ČR 2010-2020 navazuje implementační dokument3. Národní akční plán pro vzácná onemocnění 2018-2020
Koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému - NZIS (2016) [akt. 2016]
Výchozí legislativaNS vznikla v návaznosti na „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vzácných onemocněních: výzvy pro Evropu“ byla problematika vzácných onemocnění diskutována v pracovních orgánech Rady EU i Evropského parlamentu. V návaznosti na to přijala Rada EU, v průběhu předsednictví ČR v Radě EU (www.eu2009.cz) dne 9. 6.2009 „Doporučení Rady o akci v oblasti vzácných onemocnění“ („Council Recommendation on an action in the field of rare diseases“, http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:EN:PDF).
Obsah těchto dokumentů vyplývá z doporučení multidisciplinární mezinárodní pracovní skupiny pod záštitou Evropské komise - DG SANCO „Rare Disease Task Force“ (www.rtdf.org), projektu Orphanet (www.orpha.net) a evropské organizace pacientských organizací pro vzácná onemocnění - Eurordis (www.eurordis.org). Obsah dokumentů je rovněž v souladu s probíhajícím Evropským projektem pro rozvoj národních plánů pro vzácná onemocnění (EUROPLAN; www.europlanproject.eu), v rámci programu Společenství v oblasti veřejného zdraví.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
466 / 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne Nerelevantní neuvedeno
*