*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
Znak MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
www stránky
web ke strategiím
 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Klíčová priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdraví 2020 ČR - AP č. 02b: Správná výživa a stravovací návyky populace - 2 b) Prevence obezity

1. Podpora systematického monitoringu výskytu, hodnocení a výzkumu obezity a s ní spojených komorbidit a jejich determinant.

1.1 Monitoring výskytu obezity a s ní spojených komorbidit a jejich determinant u dětí i dospělých.

- Zajištění práce PS APPO
- Zřízení centra pro integrální řízení sběru dat
- Vypracování metodologie sběru mezinárodně srovnatelných dat v obezitologii. Na úrovni dětí i dospělých. Propojení s monitoringem výživy a fyzické zdatnosti obyvatelstva
- Zavedení pravidelně se opakujícího celonárodního sběru dat a jeho vyhodnocování. Praktická realizace sběru dat
- Pokračování a rozvíjení monitoringu COSI; HBSC
- Zavedení nových registrů onemocnění (zejména kardiometabolických), souvisejících s obezitou
- Příprava národního systému včasného vyhledávání a léčby nadváhy a obezity přes praktické lékaře
- Cílený monitoring efektivity léčby. Zavedení registrů pacientů léčených metabolickobariatrickými chirurgickými výkony
- Vytvoření báze znalostí pro efektivní řízení a zvládání epidemie obezity a jejích komorbidit v ČR
- Monitorování zdravotních nerovností a dalších determinant obezity

1.2 Hodnocení vývojových trendů prevalence obezity a evaluace APPO

- Hodnocení dat monitoringu, sledování vývojových trendů prevalence obezity, jejích determinant a dopadů na zdraví a ekonomiku
- Průběžná a závěrečná evaluace efektivity jednotlivých i celkových výstupů APPO

1.3 Výzkum v oblasti obezitologie

- Základní a aplikovaný výzkum v obezitologii - zadání nosných témat v prevenci a léčbě obezity a jejích komplikací (základním i aplikovaném výzkumu) do portfolia grantových agentur a výzkumu podporovaného EU, státem i soukromými subjekty
- Výzkum interakce genetických a environmentálních faktorů při vzniku obezity
- Vývoj nových diagnostických a léčebných metod v obezitologii
- Výzkum společenských determinant vzniku obezity a jejich možného ovlivnění
- Výzkum ekonomických nákladů spojených s nadváhou a obezitou a jejich komorbidit

2. Tvorba antiobezigenního prostředí, které umožňuje z hlediska prevence obezity zdravější volbu životního stylu jako snáze dosažitelnou

2.1 Budování prostředí, které umožňuje naučit se upřednostňovat zdravou volbu zvláště v dětském věku

- Podpora kojení a zavádění příkrmů dle doporučení pediatrické společnosti
- Nutriční poradenství těhotným, dětem, seniorům, osobám v riziku nadváhy a obezity
- Nabídka školního stravování, vhodných potravin a fyzické aktivity ve školách a školských zařízení, dlouhodobá podpora projektu Škola podporující zdraví
- Výukové programy zahrádkaření, vaření, domácích dovedností, kroužků podporujících pohybovou aktivitu na školách a při mimoškolní činnosti
- Podpora aktivní dopravy do škol a zaměstnání
- Vykázání nevhodných potravin z nabídky v prostorách určených dětem
- Ochrana socioekonomicky znevýhodněných skupin
- Restrikce marketingu nevhodných potravin dětem

2.2 Vytváření podmínek, které napomáhají překonávat bariéry bránící zdravé volbě

- Reformulační politika a dotace pro tvorbu vhodných potravin
- Podporování osvojování si dovedností v oblasti správné výživy a pohybové aktivity v celoživotním vzdělávání
- Dosažitelnost správných informací a znalostí v oblasti správné výživy a pohybové aktivity
- Značení potravin, které přinese snadnější orientaci o vhodnosti potravin spotřebiteli
- Komunitní intervence budující zdravější životní styl
- Komunitní intervence pro minority a socioekonomicky znevýhodněné skupiny

3. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci obezity v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva

3.1 Zvýšení zdravotní gramotnosti v aktivním životním stylu a prevenci nadváhy a obezity diferencované podle věkových skupin v celé populaci

- Zřízení a provoz e portálu MZ garantovaných informací o obezitě, možnostech prevence a léčby, které jsou založeny na EBM, jsou veřejně přístupné, aby se odborníci i veřejnost orientovali v jejich hierarchii a takto je mohli využívat
- Podpora a rozvíjení programů „kyber“ virtuálního vzdělávání v prevenci obezity a ovlivnění nadváhy zdravotnickými odborníky
- Podpora aktivního životního stylu v médiích – komplexní zajištění mediální podpory ze strany veřejnoprávních médií, spolupráce s privátními médii, podpora správné výživy a dostatečné fyzické aktivity na internetu, facebooku, twitteru a dalších.
- Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím Center podpory zdraví, předávání a šíření příkladů dobré praxe aktivního životního stylu a prevence obezity v komunitách
- Podpora získávání a osvojování si aktivního životního stylu a prevence obezity ve vzdělávání (v předškolním vzdělávání, na základních školách a nižších stupních gymnázií; na středních školách, učilištích a gymnáziích na vysokých školách; ve výchovně vzdělávacích institucích v rámci celoživotního vzdělávání). Soustavné zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti zdravé výživy a pohybové aktivity populačních skupin cestou dotačního programu NPZ – PPZ.

3.2 Individuální poradenství ve výživě zdravotnickými odborníky ve výživě, fyzioterapii, psychoterapii, hrazené z veřejného zdravotního pojištění

- Podle věkových skupin
- Podle rizika rozvoje obezity a přítomných komorbidit

4. Posilování zdravotního systému směrem k adekvátní léčbě obezity, dle EBM

4.1 Vybudování sítě pracovišť diferencované léčebné péče o obézní

- Navýšení motivace praktických lékařů a všeobecných sester být základním článkem sítě – tj. podílet se na včasném vyhledávání nadváhy a obezity a poskytnutí nebo zařízení adekvátní léčby. U praktických lékařů pro děti a dorost pokračování v preventivních prohlídkách dětí a dorostu.
- Stabilizace počtu existujících pracovišť a center. Zajištění jejich profilace, technického, materiálového a personálního dovybavení
- Rozšíření sítě rekondičních center zaměřených na obézní a vytvoření sítě odborných pracovišť pro vzdělávání, testování nutričního stavu a zdravotně orientované tělesné zdatnosti, preskripci výživy a fyzické aktivity a edukaci široké veřejnosti.

4.2 Poskytování léčebně preventivní péče obézním

- Zavedení standardizace léčebných postupů v obezitologii podle doporučení evropských i českých odborných společností
- Vyjednávání podmínek úhrady poskytované diferencované péče o obézní plátcem z veřejného zdravotního pojištění
- Zajištění kapacity poskytování léčebné péče - nasmlouvání počtu výkonů s jednotlivými pracovišti

4.3 Navyšování odborného růstu zdravotnických odborníků v obezitologii

- Navyšování vzdělávání v obezitologii na pregraduální úrovni
- Zajištění specializačního postgraduálního vzdělávání v obezitologii
- Podpora a rozvoj profesního vzdělávání pracovníků všech oborů zapojených do léčby obezity (nutriční terapeut, nutriční specialista, fyziatr, psycholog, všeobecná sestra)

5. Posílení státní správy, podnícení aktivity občanské společnosti a tvorby aliancí a komunit v oblasti prevence a léčby obezity

5.1 Regiony více aktivní v rozvoji zdravotní politiky s ohledem na prevenci obezity

- Ve veřejné správně na úrovni krajů tvorba krajských regionálních výborů pro zdraví se zastoupením odborníků OOVZ, ZÚ, odborníků v obezitologii, ve výživě a pohybové aktivitě, psychoterapii
- Tvorba regionálních komunitních programů
- Podpora šíření a rozvíjení stávajících komunitních programů na úrovni měst, obcí, podniků, škol - Národní síť zdravých měst, Zdravý podnik, Škola podporující zdraví, Zdravá nemocnice, Zdravý region apod
- Podpora nových komunitních programů a kampaní podporujících zdravý životní styl cílené na populační skupiny (dětí, hendikepovaných, středního věku, seniorů, rodiny s dětmi apod.)

5.2 Podpora vytváření aliancí, platforem, sítí zájmových skupin společnosti s cílem prevence obezity

- Vytvoření Platformy výživy fyzické aktivity a zdraví, podporované státem, kde se aktivní složky společnosti dobrovolně zavazují k aktivitám, které budují antiobezigenní prostředí
- Podpora již existujících sítí
- Podpora vytváření nových sítí
- Budování mezisektorových aliancí

5.3 Posilování občanské společnosti ve vyjádřování a uvědomování si svých potřeb bránit se rozvoji obezity

- Zvyšování povědomí o zdravotním i ekonomickém dopadu obezity
- Přizvání masmedií k aktivizaci společnosti
- Navyšování vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe i formou sdělovacích prostředků
- Vytváření sociálního marketingu zdraví protektivního chování
- Posilování role OOVZ v aktivizaci společnosti v prevenci obezity
- Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v rekreologii a wellnes službách
- Zapojení finančního sektoru
- Podpora zaměstnavatelů v tvorbě podmínek pro zdraví zaměstnanců
- Využívání nových technologií v mobilizaci společnosti
- Podpora výzkumu v oblasti veřejného zdraví a komunikace s veřejností
*