Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Vize"
1.1 "Oblast"
1.1.1 "Cíl"

Strategie České republiky pro evropskou integrovanou správu hranic 2020-2024

1. V duchu sdílené odpovědnosti dosáhnout vysoké úrovně správy vnějších hranic EU/Schengenu a navracení, mimo jiné prostřednictvím české účasti na aktivitách agentury Frontex, v souladu s evropskými standardy a při plném respektování evropských hodnot
2. Zefektivnit spolupráci se třetími zeměmi, včetně spolupráce při navracení
3. Dosáhnout vysoké úrovně správy vnějších hranic ČR a navracení
4. Zvýšit schopnost předvídat výjimečné vnější i vnitřní vlivy a krizové stavy a efektivně na ně reagovat
5. Zajistit dlouhodobě stabilní systém integrované správy vnějších hranic ČR
6. Důsledně dbát na dodržování základních práv všech zúčastněných a respektovat relevantní mezinárodní závazky České republiky jako je dodržování zásady nenavracení

1 Ochrana hranic

1.1 Zvýšit povědomí široké i politické veřejnosti o významu úseku vnějších hranic ČR.
1.2 Zvýšit společenskou prestiž orgánů státní správy odpovědných za ochranu vnějších hranic ČR a zvýšit jejich atraktivitu na trhu práce.
1.3 Zajistit adekvátní odbornost personálu provádějícího hraniční kontrolu.
1.4 Zajistit, aby technická podpora výkonu služby a odbavovací procesy na hranicích odpovídaly technologickému vývoji, technickým a operativním standardům a požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na hranicích.
1.5 Zajistit účinnou expertní podporu ochrany hranic, zejména v oblasti odhalování padělaných a pozměněných dokladů.
1.6 Plně implementovat všechny funkcionality systému EUROSUR v podmínkách ČR, proškolit obsluhující personál a zvýšit povědomí o tomto systému mezi relevantními orgány.
1.7 Zajistit interoperabilitu systému EUROSUR s dalšími systémy monitoringu.
1.8 Zajistit výměnu informací mezi národním koordinačním centrem EUROSUR se styčnými důstojníky ČR ve třetích zemích.
1.9 Inkorporovat nově vzniklé pracoviště Národní situační centrum ochrany hranic do struktury systému ochrany hranic, zejména s ohledem na plnění úkolů národního koordinačního centra v rámci systému EUROSUR.
1.10 Dokončit vývoj Systému dohledu nad vzdušným prostorem ČR (AGAS).
1.11 Aktualizovat postupy pro jednotlivé situace na vnějších hranicích, včetně krizových stavů, a to i s ohledem na dodržování základních práv.
1.12 Vytvořit meziresortní mechanismy pro identifikaci budoucích potřeb (např. v oblasti strategického plánování, výzkumu a inovací, lidských zdrojů, školení, technického vybavení, infrastruktury, logistiky a ochrany zdraví) ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
1.13 Implementovat pokyny agentury Frontex týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2 Analýza rizik

2.1 Revidovat využití zdrojů informací uvnitř i vně Schengenu/EU pro analýzu rizik s cílem zajištění včasné a odpovídající reakce.
2.2 Revidovat produkty analýzy rizik a v případě potřeby vytvářet nové.
2.3 Zajistit adekvátní proškolení odborných kapacit v oblasti analýzy rizik.
2.4 Prověřit možnosti zjednodušení práce s informacemi i pro osoby nově zaměstnané, včetně omezení manuální práce, a zajistit průběžnou zpětnou vazbu o fungování systému analýzy rizik.

3 Výměna informací a spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a agenturou Frontex

3.1 Revidovat koncept účasti na aktivitách agentury Frontex, mimo jiné v návaznosti na změnu legislativy a aktuální potřeby.
3.2 Promítnout účast na aktivitách agentury Frontex do personální politiky a organizačního uspořádání s cílem na jedné straně zvýšení kvality výkonu služby, na druhé straně zvýšení atraktivity dotčených útvarů na trhu práce.
3.3 Vytvořit nástroje a kapacity pro přijetí podpory koordinované agenturou Frontex pro případ operace na vnějších hranicích ČR.

4 Meziagenturní spolupráce mezi příslušnými orgány ČR

4.1 Identifikovat potenciál pro zvýšení efektivity spolupráce zúčastněných orgánů.
4.2 Analyzovat potřebu vytvoření nebo posílení společné platformy pro efektivní spolupráci všech příslušných orgánů na strategické, operativní a taktické úrovni, včetně posílení sdílení informací a situačního povědomí, a případně přijmout adekvátní opatření.
4.3 Posílit spolupráci Policie ČR a Celní správy ČR v návaznosti na výsledky schengenského hodnocení a implementovat relevantní doporučení z Pokynů Komise k dalšímu rozvoji spolupráce mezi pohraničními strážemi a celními orgány, která jsou využitelná v podmínkách ČR.
4.4 Posílit spolupráci relevantních orgánů včetně Národního situačního centra ochrany hranic se společnými centry policejní a celní spolupráce.
4.5 Nalézt synergie a vyhodnotit možnosti spolupráce v rámci Politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti ve vztahu k úkolům v oblasti správy hranic souvisejícím s přeshraniční trestnou činností a případně navrhnout její posílení.

5 Spolupráce se třetími zeměmi

5.1 Vyhodnotit a případně dále rozvinout úroveň spolupráce se třetími zeměmi původu a tranzitu, včetně informování o legálních způsobech cestování do Evropy, a to komplementárně k činnosti agentury Frontex.
5.2 Analyzovat potřebu vytvoření nebo posílení společné platformy pro efektivní výměnu informací s prioritními třetími zeměmi.
5.3 Vyhodnotit a dále rozvinout plán vysílání styčných důstojníků do zájmových třetích zemí a zefektivnit formu spolupráce se styčnými důstojníky ostatních členských států.
5.4 Zajistit hladký přechod bilaterální policejní spolupráce ve třetích zemích na spolupráci koordinovanou agenturou Frontex, případně zajistit komplementární fungování bilaterálních a společných operací, bude-li to slučitelné s úkoly a mandátem agentury Frontex.

6 Technická a operativní opatření na území ČR

6.1 Zajistit soulad kontrol na území prováděných PČR, včetně příhraničních oblastí, s judikaturou Soudního dvora EU.

7 Navracení státních příslušníků třetích zemí

7.1 Zvýšit efektivitu navracení státních příslušníků třetích zemí s vydaným rozhodnutím o navrácení.
7.2 Na základě analýzy zajistit soulad vnitrostátních předpisů a praxe s návratovou směrnicí, a to i v návaznosti na schengenské hodnocení.
7.3 Zvýšit efektivitu monitoringu návratů s ohledem na doporučení plynoucí ze schengenského hodnocení.
7.4 Zvýšit využívání rozšířené nabídky podpory agentury Frontex v oblasti navracení, s přihlédnutím k novým nástrojům spolupráce.
7.5 Přehodnotit využívání bilaterálních nástrojů navracení k naplnění evropské politiky při navracení státních příslušníků třetích zemí do třetích zemí původu nebo tranzitu.
7.6 Zajistit adekvátní odbornost personálu podílejícího se na navracení.

8 Využívání moderních technologií (včetně rozsáhlých informačních systémů), výzkum a inovace

8.1 Zajistit, aby všichni koncoví uživatelé zapojení do ochrany vnějších hranic měli k dispozici informační systémy, technologie a komunikační prostředky na požadované úrovni a splňující stanovené parametry, se zvláštním důrazem na bezpečnost, plynulost provozu na hranicích a uživatelskou přívětivost.
8.2 Zajistit plné využívání funkcionalit relevantních informačních systémů EU na vnějších hranicích a zajistit proškolení personálu.
8.3 Určit pracoviště odpovědné za sledování vývoje v oblasti technologií využitelných pro efektivní správu vnějších hranic, a to i ve spolupráci s výzkumnými institucemi a organizacemi zaměřenými na inovace, a promítání výsledků do metodiky a technického zabezpečení ochrany vnějších hranic a praxe.
8.4 Navrhnout náměty pro využití resortních nástrojů výzkumu a případné výsledky výzkumu sdílet s ostatními členskými státy a agenturou Frontex a Evropskou komisí.

9 Mechanismy pro kontrolu kvality

9.1 Analyzovat potřebu revize mechanismů kontroly kvality a případně je revidovat.
9.2 Zahrnout do hodnocení zranitelnosti všechny relevantní orgány, včetně Celní správy ČR, a zajistit odborné proškolení jejich pracovníků.
9.3 Rozšířit tým expertů ČR vysílaných na schengenské hodnocení ostatních členských států v oblasti ochrany vnějších hranic a navracení.

10 Mechanismy solidarity, zejména unijní nástroje financování

10.1 Zohlednit cíle a priority Strategie, jakož i synergický efekt, při přípravě a koordinaci nového národního programu pro čerpání z Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz, popř. Azylového a migračního fondu
10.2 Při případné žádosti o čerpání prostředků v rámci specifických akcí Fondu pro vnitřní bezpečnost vzít v úvahu minimální doporučené technické požadavky stanovené agenturou Frontex.
10.3 Dále rozvíjet národní politiku poskytování bilaterální pomoci státům postiženým uprchlickou a migrační krizí.

11 Odborná příprava

11.1 Zajistit pravidelná odborná školení všech pracovníků s využitím moderních technologií dle jejich specializace a na základě posouzení aktuálních potřeb, s přihlédnutím ke zvýšenému počtu neobsazených služebních míst a velké míře fluktuace.
11.2 Zajistit soulad školících programů se společnými požadavky.
11.3 Zařadit vzdělávací aktivity organizované na úrovni EU do vnitrostátního systému vzdělávání a přispívat k optimalizaci těchto aktivit.

12 Základní práva

12.1 Zajistit pravidelné školení osob působících při ochraně vnějších hranic a navracení v oblasti základních práv, s využitím poznatků získaných z činnosti agentury FRA, Úředníka pro otázky základních práv agentury Frontex a Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, jakož i z případné spolupráce s vybranými členskými státy.
12.2 Zajistit pravidelné školení osob působících při ochraně vnějších hranic a navracení v oblasti ochrany osobních údajů.
12.3 Zahrnout do národních autoevaluací ochrany vnějších hranic a navracení systematické hodnocení stavu v oblasti základních práv, včetně ochrany osobních údajů.
12.4 Implementovat pokyny agentury Frontex týkající se společného přístupu k ochraně osobních údajů.