Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 09/2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR - Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Datum schválení
26.8.2014
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. show
Implementace
Dohoda o partnerství bude implementována skrze programy v rámci programového období 2014-2020, které byly vymezeny usnesením vlády č. 867/2012. Tyto programy vychází z Dohody o partnerství a jejich obsah a celkové nastavení musí být v souladu s tímto strategickým dokumentem. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení Vlády České republiky č. 650/2011 z 31. 8. 2011
Usnesení Vlády České republiky č. 867/2012 z 28. 11. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
242 / 2014
Usnesení vlády ČR 242/2014, Prováděcí nařízení EK (původní + změnová)
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dne 19. září 2017 byla Evropskou komisí schválena třetí verze (aktualizace) Dohody o partnerství. V rámci revize tzv. Víceletého finančního rámce došlo ze strany Evropské komise ke snížení alokace kohezní politiky pro Českou republiku (ČR) o 115 mil. EUR, tj. 0,5 % celkové původní alokace pro kohezní politiku v České republice pro období 2014–2020. Snížení alokace je dáno zvyšováním vyspělosti České republiky a jejích regionů, proto je nezbytné vnímat tuto situaci v kontextu růstu a rozvoje české ekonomiky, pozitivních dopadů a hmatatelných výsledků dosavadních intervencí v rámci kohezní politiky v České republice. Toto snížení se týkalo Fondu soudržnosti pro období 2017 – 2020 a promítlo se do snížení alokace OP Doprava (o 62 236 804 EUR), OP Životní prostředí (38 742 823 EUR) a OP Technická pomoc (o 14 000 000 EUR). Tyto změny měly dopad na finanční tabulky obsažené v Dohodě o partnerství – alokace na tematické cíle, výše podpory EU na Cíl Klimatická změna, alokace na technickou pomoc, alokace na jednotlivé operační programy a alokace na výkonnostní rezervu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně průběžně (vazba na zprávy o pokroku za léta 2017 a 2019) neuvedeno