*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
Znak MINISTERSTVO DOPRAVY
MINISTERSTVO DOPRAVY
www stránky
 

MINISTERSTVO DOPRAVY

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Nápravná opatření"
1.1 "Nosná opatření"

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020

1. Bezpečná pozemní komunikace

1.1 důsledná aplikace požadavků evropské směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na komunikacích na síti TEN–T a použití nástrojů této směrnice na dobrovolné bázi na ostatních komunikacích

1.2 aplikace příslušných zákonů a návazných legislativních předpisů pro bezpečnější pozemní komunikace

1.3 výstavba obchvatů měst a obcí

1.4 úpravy dopravního prostoru pro zranitelné účastníky silničního provozu

1.5 úpravy křižovatek

1.6 zkvalitnění dopravního značení, vybavení komunikací a povrchových vlastností
vozovek

1.7 zabezpečení železničních přejezdů

1.8 nasazování systémů ITS/dopravní telematiky pro monitorování a řízení provozu

2. Bezpečné dopravní prostředky

2.1 efektivní zajištění státního odborného dozoru, technických kontrol v STK a silničních
technických kontrol ze strany Policie ČR

2.2 aplikace systémů ITS ve vozidlech, zejména tzv. spolupracujících systémů ITS

2.3 rozšíření informovanosti řidičů o pasivní bezpečnosti vozidel a možnostech nových technologií a jejich dopadu na bezpečnost

2.4 dobře řešené rozhraní člověk–stroj (human–machine interface/interaction)

2.5 zavedení systému e-Call

3. Bezpečné chování

3.1 zajištění průběžného vzdělávání dětí, mládeže a profesionálních řidičů

3.2 preventivně informační aktivity zaměřené na rizikové kategorie účastníků silničního provozu

3.3 zdůrazňování vlivu alkoholu, návykových látek a léků na bezpečnost všech účastníků
provozu

3.4 podpora zkvalitnění výuky v autoškolách

4. Dopravně bezpečnostní legislativa a sankčně motivační systém

4.1 zvýšení vymahatelnosti práva

4.2 legislativní úpravy

4.3 kroky vedoucí ke zvýšení efektivnosti sankčně motivačního systému

4.4 zefektivnění dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu

4.5 zpřísnění legislativních postihů za nebezpečné a rizikové chování ohrožující ostatní účastníky

*