*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
 

Karlovy Vary

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Projekt"

Rozbalit detaily

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (2008)

1. ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ

1.1 1A Rozvoj a propagace léčebných programů

1.1.1 Příprava, zřízení a zahájení činnosti výzkumného ústavu se zaměřením na balneologii a balneoterapii (1.1)
1.1.2 Propagace lázeňských Karlových Var (1.14)
1.1.3 Aktivní účast Karlových Var na činnosti Sdružení lázeňských míst (1.17)
1.1.4 Vybudování přesnějšího informačního systému o kapacitách a výkonech v lázeňství a v cestovním ruchu (1.18)

1.2 1B Rozvoj lázeňské infrastruktury

1.2.1 Ochrana a využití termálních pramenů (1.3)
1.2.2 Rekonstrukce Císařských lázní (1.5)
1.2.3 Modernizace Alžbětiných lázní (1.6)
1.2.4 Rekonstrukce Lázní III (1.7)
1.2.5 Rekonstrukce Mlýnské kolonády (1.8)
1.2.6 Využití proluky u Vřídla na stavbu lázeňského hotelu (1.9)
1.2.7 Program podpory výstavby nového lázeňského areálu Jih (1.10)
1.2.8 Účast města na privatizaci Termalu (1.16)

1.3 1C Zajištění udržitelného rozvoje lázeňské zóny

1.3.1 Ochrana lázeňské zóny před rozvojem nelázeňských aktivit (1.2)
1.3.2 Obnova opěrných zdí v lázeňské zóně (1.11)
1.3.3 Program obnovy lázeňských lesů (1.12)
1.3.4 Lobování za liberalizaci zákonné úpravy stanovení lázeňského poplatku (1.15)

1.4 1D Rozvoj letiště Karlovy Vary

1.4.1 Modernizace Letiště Karlovy Vary (1.13)

1.5 1E Rozvoj nadregionálních služeb zdravotnictví

1.5.1 Zapojení Krajské nemocnice a.s. Karlovy Vary do péče o lázeňské hosty (1.4)

2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

2.1 2A Rozvoj infrastruktury a služeb pro cestovní ruch (nelázeňský)

2.1.1 Výstavba krytého plaveckého bazénu (2.12)
2.1.1.1 Výstavba krytého plaveckého bazénu
Odpovědnost:
Odbor rozvoje a investic

Realizace:
Stracheová Pavlína

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Finance 2008 [tis. Kc]:
0    

2.1.2 Cyklostezka propojující tuhnický meandr a Rolavu (2.5)
2.1.3 Areál sv.Urbana (2.10)
2.1.4 Výstavba a dostavba areálu Výstavního a sportovně kulturního areálu v Tuhnicích (2.1)
2.1.5 Výstavba zábavního centra v Tuhnicích (2.2)
2.1.6 Modernizace Dostihového závodiště (2.3)
2.1.7 Výstavba Turistického areálu Jih (Kouzelné městečko) (2.4)
2.1.8 Projekt vodácká Ohře (2.6)
2.1.9 Podpora výstavby ubytovacích a dalších zařízení cestovního ruchu mimo centrum a lázeňskou část města (2.8)
2.1.10 Revitalizace areálu Rolava (2.13)

2.2 2B Inovace a propagace v cestovním ruchu

2.2.1 Podpora nových produktů poznávací a zážitkové turistiky (2.7)
2.2.2 Propagace Karlových Var jako centra cestovního ruchu (2.9)

2.3 2C Využití historického potenciálu města pro cestovní ruch

2.3.1 Program oprav a údržby památkových objektů na území Karlových Var (2.11)

3. ROZVOJ PRŮMYSLU A SLUŽEB

3.1 3A Růst kvalifikovaného průmyslu

3.1.1 Výstavba a provoz vědeckotechnického parku (3.1)
3.1.2 Výstavba průmyslové zóny Tašovice – Dvory (3.2)
3.1.3 Zpracování katalogu investičních příležitostí (3.15)

3.2 3B Rozvoj drobného a středního podnikání

3.2.1 Podpora drobného a středního podnikání (3.3)

3.3 3C Rozvoj dopravního systému města

3.3.1 Výstavba lávek přes Ohři (3.8)
3.3.2 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy (3.6)
3.3.3 Rozvoj a přestavba železničního uzlu Karlovy Vary (3.7)
3.3.4 Program výstavby parkovacích míst (3.9)

3.4 3D Rozvoj vzdělávacích zařízení a programů s regionálním a nadreg. zaměřením

3.4.1 Podpora rozvoje vysokého školství v Karlových Varech (3.4)
3.4.2 Rekonstrukce a dostavba 1. českého gymnázia Karlovy Vary (3.5)
3.4.3 Podpora vzdělávání dospělých (3.14)

3.5 3E Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení

3.5.1 Podpora výstavby (startovních) nájemních bytů (3.12)
3.5.2 Program obnovy panelových sídlišť a revitalizace sídlištního prostředí (3.13)

3.6 3F Zajištění ekologické udržitelnosti průmyslového rozvoje

3.6.1 Regulační a sanační opatření v případě těžby ložisek kaolínu Sedlec (3.10)
3.6.2 Program využívání obnovitelných zdrojů energie (3.11)

4. RŮST KVALITY ŽIVOTA

4.1 4A Rozvoj infrastruktury pro zdravotnictví, kulturu a sport

4.1.1 Rekonstrukce sportovního areálu Tuhnice (4.15)
4.1.2 Program cyklistické dopravy ve městě (4.17)
4.1.3 Modernizace Krajské knihovny (4.1)
4.1.4 Rekonstrukce Becherovy vily na kulturní a vzdělávací centrum (4.2)
4.1.5 Rekonstrukce Národního domu (4.3)
4.1.6 Modernizace a dostavba (včetně zateplení budov) Krajské nemocnice Karlovy Vary (4.4)
4.1.7 Karlovarská karta (4.12)
4.1.8 Cyklostezky podél Ohře v Karlových Varech (dokončení levého břehu, pravý břeh) (4.16)

4.2 4B Rozvoj infrastruktury sociální péče

4.2.1 Program chráněného bydlení a Centra sociálních služeb (4.6)
4.2.2 Program bezbariérového města (4.14)

4.3 4C Rozvoj systému MHD

4.3.1 Přemístění centrální stanice MHD a revitalizace náměstí u Tržnice (4.7)
4.3.2 Ekologizace MHD (4.8)

4.4 4D Rozvoj přírodních složek prostředí

4.4.1 Meandr Ohře (4.19)
4.4.2 Podpora realizace ÚSES (4.10)
4.4.3 Rozvoj veřejné zeleně mimo lázeňskou zónu (4.11)

4.5 4E Rozvoj systému odpadového hospodářství

4.5.1 Vytvoření celoměstského systému hospodaření s odpady (4.9)

4.6 4F Snižování energetické náročnosti provozu města

4.6.1 Zateplení a úpravy budov středních a základních škol, středních odborných učilišť, Domova mládeže a DDM (4.5)

4.7 4G Zlepšení bezpečností situace

4.7.1 Centrum zdraví a bezpečí (4.20)
4.7.2 Program prevence kriminality (4.13)
4.7.3 Program prevence v oblasti ochrany zdraví a životů občanů města a jejich majetku i životního prostředí (4.18)

5. RŮST KVALITY SPRÁVY MĚSTA

5.1 5A Rozvoj strategického řízení na bázi SPURM

5.1.1 Zavedení procesního a projektového řízení na MMKV na bázi SPURM (5.1)
5.1.2 Pořízení nového Územního plánu města Karlovy Vary (5.8)
5.1.3 Vytvoření systému účinné koordinace stavební činnosti v lázeňské zóně ve vazbě na zařazení do seznamu UNESCO (5.10)

5.2 5B Rozvoj Zdravého města K. Vary

5.2.1 Ekocentrum pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (5.13)
5.2.2 Podopra nevládních neziskových organizací zaměřených na problematiku mládeže a mladých rodin (5.14)
5.2.3 Zdravé město Karlovy Vary (komunitní plánování a participační aktivity v rámci MA 21) (5.2)
5.2.4 Program potlačování korupčních aktivit ve veřejné správě města (5.3)
5.2.5 Zapojení okrajových městských čtvrtí do řízení města (5.4)
5.2.6 Zpracování koncepce environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (Státní a krajský program EVVO) a její realizace (5.9)
5.2.7 Zahájení dialogu s cizojazyčnými menšinami ve městě (5.11)
5.2.8 Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb (5.12)

5.3 5C Rozvoj spolupráce s obcemi v zázemí K. Var

5.3.1 Snaha o připojení okolních obcí do svazku s městem Karlovy Vary (5.5)

5.4 5D Rozvoj spolupráce s Karlovarským krajem

5.4.1 Zřízené společné koordinační komise města Karlovy Vary a Karlovarského kraje (5.6)
5.4.2 Výstavba správního areálu Dvory pro krajské instituce státní správy (5.7)
*