*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOČESKÝ
Znak KRAJ JIHOČESKÝ

KRAJ JIHOČESKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020

Vzdělávácí soustava v Jihočeském kraji - část první

Předškolní vzdělávání

V případě žádosti obce o rozšíření kapacity MŠ v souvislosti s demografickým nárůstem vyhovovat i v mimořádném termínu.
Poskytovat obcím konzultaci ohledně nárůstu počtu dětí v oblastech s novou bytovou výstavbou ve větším časovém předstihu.
Pokračovat i v dalších letech po dobu demografického růstu s grantovým programem pro MŠ, zahrnout do něho i MŠ zřizované Jihočeským krajem a podporu pro zajištění péče o děti do tří let věku, následně pak vyhodnotit efekt této podpory.

Základní vzdělávání

Působit na zřizovatele základních škol směrem k zachování stávající sítě základních škol a ke zpracování výhledových studií potřebnosti kapacit ZŠ po roce 2011.
Podporovat ZŠ ve smyslu seznámení se s prostředím středních škol a firem především s učebními obory, žádanými trhem práce, prostřednictvím projektů z finančních prostředků EU.
Spolupracovat s obcemi v případě zřizování speciálních tříd v běžných ZŠ.
Podporovat ZŠ při čerpání prostředků z OP VK projektu EU peníze školám (tzv. šablony), a tím zlepšit vybavenost škol a podmínky vzdělávání (např. čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzívní vzdělávání).

Speciální vzdělávání, poradenství, ústavní výchova

Nadále usilovat o rozšiřování školních poradenských pracovišť v rámci systémového projektu MŠMT – VIP Kariéra.
Zajišťovat prostřednictvím PPP další vzdělávání pedagogů na ZŠ a SŠ především v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Monitorovat koncepce státu v oblasti péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a reagovat na aktuální změny na úrovni kraje (Národní akční plán k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011).
Podporovat zachování současné sítě škol samostatně zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s přijatým komuniké Jihočeského kraje a Asociace speciálních pedagogů k návrhu MŠMT na postupnou inkluzi těchto dětí a žáků do běžných škol a hledat další možné zdroje z programů EU, včetně Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro cílené zlepšení podmínek výuky a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základní umělecké vzdělávání

Ponechat stávající síť ZUŠ v kraji, včetně jejich poboček, s maximální možnou kapacitou, spíše apelovat na přijímání nadaných žáků.
Připravit podmínky v rámci grantové politiky kraje na zlepšení vybavení ZUŠ.
Podpořit zlepšení využívání nových ICT technologií na ZUŠ.
Pro provoz ZUŠ více využívat objekty kraje po případné rekonstrukci a nutných technických opravách.

Zájmové vzdělávání, volnočasové aktivity

Stabilizovat síť DDM zřizovaných Jihočeským krajem s důrazem na samostatnost subjektů a z hlediska ekonomické výhodnosti ředitelství DDM etablovat především v okresních městech s detašovanými pracovišti v obcích s rozšířenou působností.
Podporovat postupné budování informačních pointů v okresních DDM, ve městech s více školami, v souvislosti s rozšiřováním ICM (informační centra mládeže).
Postupně rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku specializovaných zájmových aktivit DDM i DM v souladu se souborem opatření obsaženém v „Koncepci dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji“ (2006), trvale podporovat aktivity nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i z oblasti sportu s důrazem na podporu dobrovolnictví a v souladu se „Strategií podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na období 2009 – 2012“, každoročně navrhovat a vyhlašovat „Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží“ a v souladu s „Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji“ (2003, aktualizace 2006) každoročně navrhovat a vyhlašovat „Jihočeské krajské programy podpory sportu“ a podporovat i sportovní reprezentaci Jihočeského kraje.
V rámci akčního plánu Programu rozvoje kraje vyhlašovat specifické grantové programy na rekonstrukce a vybavení základen a kluboven pro subjekty z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i na rekonstrukce a vybavení sportovišť.
Zpracovat v souladu s legislativními kroky MŠMT návrh postupného vytváření fungující sítě klubů otevřených dveří a informačních center mládeže pro neorganizovanou mládež včetně návrhu jejich finanční podpory.
Podporovat spolupráci škol se zájmovými sdruženími škol (např. s klubem ekologické výchovy, zájmovými kroužky při škole) i z hlediska prevence negativních jevů u dětí a mládeže.

Domovy mládeže

Redukovat síť DM v relaci se snižujícím se počtem žáků středních škol při zachování jejich dopravní dostupnosti.

Školy jiných zřizovatelů

OŠMT v souladu s Dlouhodobým záměrem ČR, který zpracovává MŠMT a kraje, nebude i nadále s ohledem na demografický pokles doporučovat další otevírání škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů a zvyšování jejich kapacit. Nabídka těchto škol a školských zařízení již vhodně a dostatečně doplňuje nabídku krajských škol a školských zařízení.

Vzdělávací soustava v Jihočeském kraji - část druhá střední vzdělávání

Demografie

Uplatnění absolventů na trhu práce a prognóza trhem práce požadovaných profesí

Podporovat využití Národní soustavy kvalifikací při tvorbě školních vzdělávacích programů tak, aby bylo dosaženo lepší propojení s trhem práce.
Podporovat obory s odbornou přípravou a přenositelnými dovednostmi, s kterými jsou jejich absolventi schopni se rychle přizpůsobit nestabilitě a nejistotě na trhu práce.
Grantovými programy na podporu technického vzdělávání a na podporu úzké spolupráce se zaměstnavateli v rámci AP PRK v nadcházejících letech podpořit snížení nezaměstnanosti absolventů především středních odborných učilišť.
Spolupracovat z pozice kraje s Hospodářskou komorou, Agrární komorou, se zaměstnavatelskými svazy na bázi vzájemné pomoci a výměny informací.
Zachovat komplexní nabídku učebních oborů, pokud to bude finančně možné.
Utlumovat obory, jejichž absolventi výrazně převyšují průměr kraje v míře nezaměstnanosti.
Nerozšiřovat nabídku stejných nebo příbuzných oborů v dalších místech kraje, pokud nelze doložit předpokládanou potřebu trhu práce.
Mediálně podporovat spolupráci firem se školami a poskytovat informace uchazečům o možných finančních podporách, a to žákům, rodičům i široké veřejnosti.
V rámci akčního plánu Programu rozvoje kraje vyhlašovat specifické grantové programy na podporu zavádění nových technologií do škol a na podporu spolupráce škol a zaměstnavatelské sféry.
Přímou podporu žáků (stipendijní program) v učebních oborech realizovat v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje.
Zvyšovat uplatnitelnost absolventů učebních oborů na trhu práce možností absolvování i druhého příbuzného učebního oboru (např. truhlář, čalouník) prodloužením studia o jeden školní rok, ev. formou zkráceného studia.
Podporovat spolupráci vybraných škol a ČEZ, a.s., pro možné uplatnění absolventů v energetickém průmyslu v rámci jaderné elektrárny Temelín při výstavbě a po dostavbě dvou dalších bloků.

Provázanost středního školství s VOŠ a VŠ

Podporovat projekty škol zaměřené na provázanost mezi VOŠ a VŠ, např. opatření 2.4 - Partnerství a sítě, opatření 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání v OP VK (uvedená opatření vyhlašuje MŠMT), a to především s akcentem na inovační proces a spolupráci se sociálními partnery.
Spolupracovat s JU, VŠTE a ostatními VŠ v kraji (včetně nových elokovaných pracovišť ostatních vysokých škol) za účelem posílení možností rozvoje vzdělávání v kraji a jeho propojení s výzkumem, vývojem a inovacemi.
Podporovat prioritně spolupráci kraje s vysokými školami, které nabízejí technické obory v rámci svých vzdělávacích programů tak, aby absolventi střední školy měli možnost studovat tyto obory v Jihočeském kraji.

Podíl středního školství na rozvoji celoživotního učení

V rámci systému celoživotního učení podporovat propojení programů středoškolského a terciárního studia s programy dalšího vzdělávání.
Podporovat vytváření dalších vzdělávacích center při středních školách.
Maximálně využívat materiálních a personálních podmínek škol pro všechny typy dalšího vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a úřady práce.

Operační programy EU

Sledovat a využívat jednotlivé programy EU, včetně Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro zásadní modernizaci vzdělávání.
Sledovat vývoj měnového kurzu Kč/EUR s dopadem na neuznatelné výdaje kraje.
Vyhodnotit a promítnout dopad úspěšnosti projektů také do navýšení účetních odpisů formou zhodnocení majetku kraje a v rámci udržitelnosti projektů dosáhnout předepsané energetické úspory.
V rámci projektů OP VK, ROP, včetně Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) a případně dalších možností, podporovat především projekty řešící zvýšení atraktivity učebních oborů, motivaci žáků základních škol ke studiu v učebních oborech a projekty zaměřené na rozvoj technických, přírodovědných oborů, včetně jejich inovací. Taktéž bude JčK podporovat projekty řešící zlepšení podmínek výuky a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně zvyšování úrovně diagnostiky a péče o děti a žáky, za využití moderních, inovativních metod a nových diagnostických pomůcek a přístrojů. JčK cíle těchto opatření (především pod bodem 1 a 4) považuje ve Strategii za zásadní a bude je podporovat i příslušným spolufinancováním.

Podpora prezentace středních škol a spolupráce se zahraničím

Podpořit a zlepšit možnosti prezentace a medializace škol (tisk, webové stránky kraje, výstava Vzdělání a řemeslo apod.).
Podílet se na přípravě projektů do OP VK s Hospodářskou komorou a Agrární komorou a dalšími sociálními partnery, zejména se zaměstnavateli a podniky.
Podpořit využití nových možností financování z Finančního mechanismu EHP/Norsko pro školy na základě nově podepsané dohody z července 2010 ze strany vedení kraje (včetně případného finančního zajištění).
Podporovat zahraniční studijní mobilitu s důrazem na mobilitu učitelů a vedení vzdělávacích institucí.
*