*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

NOVĚ VLOŽENÉ DOKUMENTY
Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1066 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 49 na mezinárodní úrovni
- 250 na národní úrovni ČR
- 195 na úrovni regionální
- 194 na úrovni oblastní
- 378 na úrovni místní

.. a dalších 504 v archivu

Online indikátory

I. Průmysl a stavebnictví

5939 Index stavební produkce  (ČSÚ)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů v ČR  (CENIA)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie v ČR  (CENIA)
Domácí materiálová spotřeba a její komponenty v ČR  (CENIA)
Domácí materiálová spotřeba dle skupin materiálů, mezinárodní srovnání, poslední dostupný rok  (CENIA)
Domácí materiálová spotřeba dle skupin materiálů v ČR  (CENIA)
Emise PM10 z jednotlivých sektorů hospodářství, ČR (%)  (CENIA)
Index průmyslové produkce (meziroční a bazický) v ČR  (CENIA)
Konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů v ČR  (CENIA)
Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů v ČR  (CENIA)
Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže ŽP a ekonomické výkonnosti (decoupling) v ČR [index, 1995=100]  (CENIA)
Materiálová náročnost za poslední dostupný rok v mezinárodním kontextu.  (CENIA)
Podílové zastoupení vybraných odvětví na celkové produkci zpracovatelského průmyslu v ČR  (CENIA)
Saldo vývozu a dovozu jednotlivých paliv  (CENIA)
Smrkové dřevo napadené kůrovcem  (CENIA)

II. Energetika, teplárenství, plynárenství

2686 Přírůstek paliv  (ČSÚ)
2752 Úbytek paliv  (ČSÚ)
6298 Přírůstek paliv a energie  (ČSÚ)
6306 Úbytek paliv a energie  (ČSÚ)
6313 Přírodní zdroje paliv a energie  (ČSÚ)
6318 Přírodní zdroje energie  (ČSÚ)
6320 Přírodní zdroje paliv  (ČSÚ)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů v ČR  (CENIA)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie v ČR  (CENIA)
Čistá výroba tepla podle druhu zařízení v ČR  (CENIA)
Domácnosti dle způsobu vytápění, ČR  (CENIA)
Energetická náročnost HDP v ČR  (CENIA)
Export a import elektrické energie - saldo v ČR  (CENIA)
Export a import elektrické energie v ČR  (CENIA)
Konečná spotřeba elektřiny a tepla na obybatele v ČR  (CENIA)
Konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů v ČR  (CENIA)
Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů v ČR  (CENIA)
Podíl energie vyrobené z OZE na hrubé spotřebě energie v mezinárodním kontextu  (CENIA)
Podíl OZE na celkové výrobě elektrické energie v ČR  (CENIA)
Podíl výroby elektrické energie z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR  (CENIA)
Saldo vývozu a dovozu jednotlivých paliv  (CENIA)
Spotřeba energie jednotlivými druhy dopravy, ČR  (CENIA)
Spotřeba paliv a energií v domácnostech, ČR  (CENIA)
Spotřeba paliv v dopravě, ČR  (CENIA)
Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) v ČR  (CENIA)
Vybrané způsoby odstraňování odpadů v ČR  (CENIA)
Výroba elektrické energie podle druhu elektráren v ČR  (CENIA)
Výroba elektrické energie podle typu paliv v ČR (poslední dostupný rok)  (CENIA)
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR  (CENIA)
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR  (CENIA)

III. Podnikání a zahraniční obchod

2520 Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb  (ČSÚ)
Vzniklé ekonomické subjekty  (ČSÚ)
Vzniklé ekonomické subjekty - fyzické osoby  (ČSÚ)
Vzniklé ekonomické subjekty - právnické osoby  (ČSÚ)
Zaniklé ekonomické subjekty  (ČSÚ)
Zaniklé ekonomické subjekty - fyzické osoby  (ČSÚ)
Zaniklé ekonomické subjekty - právnické osoby  (ČSÚ)

IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie

2927 Výdaje na výzkum a vývoj bez nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů  (ČSÚ)

VI. Vzdělávání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání bez vzdělání  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání bez vzdělání muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání bez vzdělání ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání nástavbové studium  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání nástavbové studium muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání nástavbové studium ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity)  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity) muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity) ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání úplné střední (s maturitou)  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání úplné střední (s maturitou) muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání úplné střední (s maturitou) ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vysokoškolské  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vysokoškolské muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vysokoškolské ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vyšší odborné vzdělání  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vyšší odborné vzdělání muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vyšší odborné vzdělání ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání základní včetně neukončeného  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání základní včetně neukončeného muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání základní včetně neukončeného ženy  (ČSÚ)

VII. Zaměstnanost a trh práce

322 Počet zaměstnaných osob  (ČSÚ)
5971 Počet pracovních míst v evidenci úřadu práce  (ČSÚ)
5972 Míra registrované nezaměstnanosti  (ČSÚ)
5973 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce  (ČSÚ)
6290 Obecná míra nezaměstnanosti  (ČSÚ)
Podíl nezaměstnaných osob (Obecná míra nezaměstnanosti)  (ČSÚ)
Podíl nezaměstnaných osob - ženy  (ČSÚ)
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní  (ČSÚ)
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní - ženy  (ČSÚ)

IX. Sociální služby

6094 Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu  (ČSÚ)

XI. Doprava

Emise vybraných látek z dopravy  (CENIA)
Obměna vozového parku osobních automobilů (podíl vyřazených na celkovém počtu registrovaných automobilů)  (CENIA)
Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR  (CENIA)
Přepravní výkony osobní dopravy dle jednotlivých druhů osobní dopravy, ČR  (CENIA)
Registrovaná vozidla dle kategorií  (CENIA)
Spotřeba energie jednotlivými druhy dopravy, ČR  (CENIA)
Spotřeba paliv v dopravě, ČR  (CENIA)
Struktura zdrojů emisí jednotlivých látek dle druhů dopravy v posledním dostupném roce (2016), ČR  (CENIA)
Věková struktura nákladních automobilů  (CENIA)
Věková struktura osobních automobilů  (CENIA)

XII. Životní prostředí

5722 Množství vody vyrobené  (ČSÚ)
5726 Množství vody vyrobené určené k realizaci  (ČSÚ)
5864 Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci  (ČSÚ)
7677 Emise znečišťujících látek  (ČSÚ)
7678 Měrné emise znečišťujících látek  (ČSÚ)
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a index roku 2000  (CENIA)
Běžné druhy ptáků  (CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele v krajích v ČR  (CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů v ČR  (CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů v krajích v ČR  (CENIA)
Celková produkce odpadů, celková produkce ostatních a nebezpečných odpadů v územním členění na kraje, ČR (kg/obyv.)  (CENIA)
Celková produkce odpadů v ČR  (CENIA)
Celkové odběry vody jednotlivými sektory  (CENIA)
Celkové výdaje (investiční výdaje + neinvestiční náklady) na ochranu ŽP dle programového zaměření  (CENIA)
Cena vody a ztráty vody  (CENIA)
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí  (CENIA)
Emise PM10 z jednotlivých sektorů hospodářství, ČR (%)  (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Podíl zdrojů pro poslední rok - rok 2015  (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Podíl zdrojů pro vybrané roky  (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Vývoj od roku 1990 s filtrováním dle zdroje  (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Vývoj od roku 1990 s tabulkou hodnot  (CENIA)
Emise vybraných látek z dopravy  (CENIA)
Kanalizace a čištění odpadních vod  (CENIA)
Měsíční průměrné srážky  (CENIA)
Měsíční průměrné teploty  (CENIA)
Pitná voda - využití  (CENIA)
Plocha zeleně v obci  (ČSÚ)
Počet čistíren a délka kanalizační sítě  (CENIA)
Podíl celkových výdajů (investičních výdajů a neinvestičních nákladů) na ochranu ŽP na HDP  (CENIA)
Přehled odběrů povrchových a podzemních vod  (CENIA)
Překročení norem kvality vod  (CENIA)
Produkce odpadů na obyvatele v krajích v posledním dostupném roce, ČR  (CENIA)
Produkce odpadů v krajích v posledním dostupném roce, ČR  (CENIA)
Roční průměrné teploty  (CENIA)
Spotřeba minerálních hnojiv  (CENIA)
Spotřeba vápenatých hmot  (CENIA)
Spotřeba vody v domácnostech  (CENIA)
Stav evropsky významných druhů rostlin v grafech  (CENIA)
Stav evropsky významných druhů rostlin v tabulkách  (CENIA)
Stav evropsky významných druhů živočichů v grafech  (CENIA)
Stav evropsky významných druhů živočichů v tabulkách  (CENIA)
Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť  (CENIA)
Struktura nevratných obalů ve sledovaném roce v ČR  (CENIA)
Struktura zdrojů emisí jednotlivých látek dle druhů dopravy v posledním dostupném roce (2016), ČR  (CENIA)
Vybrané způsoby nakládání s odpady v ČR  (CENIA)
Vybrané způsoby odstraňování odpadů v ČR  (CENIA)
Vybrané způsoby odstraňování odpadů v ČR  (CENIA)
Vybrané způsoby využívání odpadů (kódy N) v ČR  (CENIA)
Vybrané způsoby využívání odpadů (kódy R) v ČR  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje dle zdrojů financování  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje z centrálních zdrojů (dle typu centrálního zdroje)  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje z územních rozpočtů dle programového zaměření  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje ze státních fondů dle programového zaměření  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje ze státního rozpočtu dle programového zaměření  (CENIA)
Využití obalových odpadů v ČR  (CENIA)
Využití odpadů z obalů z celkového množství vzniklých obalových odpadů v ČR  (CENIA)
Vývoj celkových emisí znečišťujících látek v ČR  (CENIA)
Vývoj emisí těžkých kovů  (CENIA)
Vzniklé obalové odpady a struktura jejich složení v ČR  (CENIA)
Vzniklé obalové odpady v rámci systému EKO-KOM a ostatní v ČR  (CENIA)
Zdroje emisí znečišťujících látek v ČR  (CENIA)
Zdroje vybraných emisí těžkých kovů  (CENIA)
Znečištění ve vodních tocích index 1993=100  (CENIA)
Znečištění ve vodních tocích index 1998=100  (CENIA)
Znečištění z bodových zdrojů - BSK5, CHSKcr, Nerozpustné látky  (CENIA)
Znečištění z bodových zdrojů - Pcelk., Nanorg  (CENIA)

XIII. Zdravotnictví

3136 Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem  (ČSÚ)
6049 Průměrné procento pracovní neschopnosti  (ČSÚ)
6076 Počet osob usmrcených při mimořádných událostech  (ČSÚ)
6077 Počet osob zraněných při mimořádných událostech  (ČSÚ)

XIV. Cestovní ruch

2654 Počet turistů  (ČSÚ)
5457 Počet ubytovacích zařízení  (ČSÚ)

XVI. Bydlení

2409 Počet domů  (ČSÚ)
2423 Počet hospodařících domácností  (ČSÚ)
2607 Počet bytů  (ČSÚ)
3103 Počet dokončených bytů  (ČSÚ)
5912 Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na inženýrské sítě ke střednímu stavu obyvatel  (ČSÚ)
Domácnosti dle způsobu vytápění, ČR  (CENIA)
Spotřeba paliv a energií v domácnostech, ČR  (CENIA)

XVII. Veřejná správa

3162 Počet obyvatel s obvyklým pobytem  (ČSÚ)
4355 Počet narozených dětí (rodičům s trvalým nebo dlouhodobým pobytem alespoň jednoho z nich)  (ČSÚ)
4582 Plocha území  (ČSÚ)
497 Volební účast  (ČSÚ)
5393 Počet zemřelých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem  (ČSÚ)
5399 Celkový přírůstek/úbytek osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem  (ČSÚ)
5401 Přirozený přírůstek/úbytek osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem  (ČSÚ)
5402 Přírůstek/úbytek osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem stěhováním  (ČSÚ)
5403 Počet přistěhovalých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem  (ČSÚ)
5404 Počet vystěhovalých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem  (ČSÚ)
5722 Množství vody vyrobené  (ČSÚ)
5726 Množství vody vyrobené určené k realizaci  (ČSÚ)
5758 Výdaje veřejného rozpočtu  (ČSÚ)
5864 Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci  (ČSÚ)
5898 Plocha obhospodařovaného území  (ČSÚ)
5912 Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na inženýrské sítě ke střednímu stavu obyvatel  (ČSÚ)
5939 Index stavební produkce  (ČSÚ)
6002 Vyrovnávací položky dle ESA  (ČSÚ)
Plocha pozemků (výměra)  (ČSÚ)
Příjmy obcí  (ČSÚ)
Saldo příjmů a výdajů obcí  (ČSÚ)
Výdaje obcí  (ČSÚ)
Využití území v posledním dostupném roce  (CENIA)
Vývoj využití území 1  (CENIA)
Vývoj využití území 2  (CENIA)
Vývoj zastavěného území  (CENIA)

XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

5966 Množství vytěženého dřeva bez kůry  (ČSÚ)
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a index roku 2000  (CENIA)
Černá zvěř - porovnání jarních kmenových stavů a odstřelu  (CENIA)
Certifikace lesů  (CENIA)
Defoliace vybraných druhů dřevin  (CENIA)
Lesy dle kategorií podle převládajícího způsobu využití  (CENIA)
Myslivost  (CENIA)
Nahodilá těžba  (CENIA)
Obnova lesa  (CENIA)
Podíl dřevin na druhové skladbě lesů  (CENIA)
Podíl půdy obhospodařená ekologicky na zemědělském půdním fondu  (CENIA)
Porostní zásoby dřeva  (CENIA)
Přirozená, doporučená a současná druhová skladba  (CENIA)
Smrkové dřevo napadené kůrovcem  (CENIA)
Současná druhová skladba versus doporučená - dřeviny  (CENIA)
Spotřeba minerálních hnojiv  (CENIA)
Spotřeba vápenatých hmot  (CENIA)
Struktura zemědělského půdního fondu v ekologickém zemědělství ve sledovaném roce  (CENIA)
Těžba dřeva  (CENIA)
Výměra ekologické obhospodařené půdy, počet ekofarem a průměrní rozloha na 1 ekofarmu  (CENIA)
Vývoj defoliace  (CENIA)
Vývoj podílu jedn. kategorií lesa na celkové ploše lesa  (CENIA)
Vývoj věkové struktury porostů  (CENIA)

XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce

6002 Vyrovnávací položky dle ESA  (ČSÚ)
6074 Přímé škody způsobené při mimořádných událostech  (ČSÚ)
6094 Průměrná hodnota vyplaceného (měsíčního) důchodu  (ČSÚ)
Celkové výdaje (investiční výdaje + neinvestiční náklady) na ochranu ŽP dle programového zaměření  (CENIA)
Čistý disponibilní důchod domácností (mil.Kč)  (ČSÚ)
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele (Kč)  (ČSÚ)
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí  (CENIA)
Energetická náročnost HDP v ČR  (CENIA)
Hrubá přidaná hodnota (mil.Kč)  (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt (mil.Kč)  (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt na obyvatele (Kč)  (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách, předchozí rok=100  (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách, rok 1995=100  (ČSÚ)
Index průmyslové produkce (meziroční a bazický) v ČR  (CENIA)
Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže ŽP a ekonomické výkonnosti (decoupling) v ČR [index, 1995=100]  (CENIA)
Podíl celkových výdajů (investičních výdajů a neinvestičních nákladů) na ochranu ŽP na HDP  (CENIA)
Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) v ČR  (CENIA)
Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil.Kč)  (ČSÚ)
Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele (Kč)  (ČSÚ)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje dle zdrojů financování  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje z centrálních zdrojů (dle typu centrálního zdroje)  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje z územních rozpočtů dle programového zaměření  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje ze státních fondů dle programového zaměření  (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje ze státního rozpočtu dle programového zaměření  (CENIA)

XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce

6073 Počet mimořádných událostí  (ČSÚ)
6074 Přímé škody způsobené při mimořádných událostech  (ČSÚ)
6076 Počet osob usmrcených při mimořádných událostech  (ČSÚ)
6077 Počet osob zraněných při mimořádných událostech  (ČSÚ)

XXII. Demografie a propopulační opatření

Celkový přírůstek  (ČSÚ)
Celkový přírůstek na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Migrační saldo - muži  (ČSÚ)
Migrační saldo na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Migrační saldo - ženy  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let muži  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let ženy  (ČSÚ)
Potraty  (ČSÚ)
Potraty na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Přirozený přírůstek  (ČSÚ)
Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Přistěhovalí  (ČSÚ)
Přistěhovalí na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Rozvody  (ČSÚ)
Rozvody na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Saldo migrace celkem  (ČSÚ)
Saldo migrace na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Sňatky  (ČSÚ)
Sňatky na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Střední stav obyvatel  (ČSÚ)
Střední stav obyvatel - muži  (ČSÚ)
Střední stav obyvatel - ženy  (ČSÚ)
Vystěhovalí  (ČSÚ)
Vystěhovalí na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Zemřelí  (ČSÚ)
Zemřelí na 1000 obyvatel  (ČSÚ)
Živě narození  (ČSÚ)
Živě narození na 1000 obyvatel  (ČSÚ)

Počet indikátorů ČSÚ: 132
Počet indikátorů CENIA: 147
Pruhem označené indikátory obsahují data za kraje ČR

*