*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Desná
Desná
www stránky
Znak Desná
Desná
www stránky
 

Desná

Názvy hierarchických úrovní
A. "Rozvojová oblast"
A.1 "Okruh"
A.1.1 "Aktivita"
A.1.1.1 "Projekt"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Desná 2007-2020 [akt. 2011]

A. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

A.1 Výstavba a rekonstrukce plynovodů, vodovodů, kanalizací a ČOV

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou
· Minimalizace znečišťování povrchových a podzemních vod splaškovými (odpadními) vodami
· Postupné naplňování norem a legislativy ČR a EU
· Vytvoření vhodných podmínek pro bydlení, podnikání a rozvoj cestovního ruchu
· Zkvalitnění průjezdnosti městem
· Zajištění dostupnosti Desné
· Podpora výstavby rodinných domů

A.1.1 Plynofikace, odkanalizování a čištění splaškových vod
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 1.1
A 1.1.1 Prodloužení kanalizačního řádu do Desné I
A 1.1.2 Rekonstrukce ČOV Nýčovy domky
A 1.1.3 Plynofikace v odlehlých lokalitách podle zájmu obyvatel – „Šírův kout“
A 1.1.4 Plynofikace budovy Domu s pečovatelskou službou v Desné III
A 1.1.5 Rekonstrukce kanalizace „Finské domky“
A 1.1.6 Odkanalizování lokality Heleštejn
A 1.1.7 Přepojení odkanalizování objektu základní školy a mateřské školy do kanalizačního sběrače Desná - Tanvald

A.1.2 Zabezpečení zásobování pitnou vodou, obnova a výstavba vodovodní sítě
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 1.2
A 1.2.1 Rekonstrukce vodovodu Finsko
A 1.2.2 Rekonstrukce vodovodu Sedmidomky
A 1.2.3 Odradonování vodovodu Pustiny

A.1.3 Investice pro zajištění technické infrastruktury na pozemcích určených pro výstavbu rodinných domů
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 1.3
A 1.3.1 Příprava území pro výstavbu bytů v rodinných domcích v lokalitě Sokolská

A.2 Výstavba a rekonstrukce sítě osvětlení

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zajištění nových zdrojů světla
· Zlepšení kvality osvětlení
· Nasvícení atraktivních cílů města

A.2.1 Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 2.1
A 2.1.1 Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/10
A 2.1.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení v Desné I – Údolní, Sokolská, Sluneční
A 2.1.3 Rekonstrukce veřejného osvětlení v Desné II – sídliště DII, okolí základní školy včetně areálu, Pustiny
A 2.1.4 Nasvícení parku v centru města

A.2.2 Nasvícení atraktivních cílů v Desné
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 2.2
A 2.2.1 Nasvícení železničního viaduktu
A 2.1.2 Nasvícení budovy MěÚ Desná
Doplnit další místa

A.3 Zkvalitnění dopravní infrastruktury

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zkvalitnění stavu místních a krajských komunikací
· Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
· Zvýšení bezpečnosti chodců
· Snížení počtu dopravních nehod
· Snížení počtu zranění a úmrtí v důsledku dopravních nehod

A.3.1 Rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 3.1
A 3.1.1 Realizace oprav zbývajících místních komunikací
A 3.1.2 Výstavba centrálního parkoviště
A 3.1.3 Rozšíření počtu parkovacích míst na sídlištích
A 3.1.4 Parkovací dům

A.3.2 Podpora dopravní obslužnosti
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 3.2
A 3.2.1 Zajištění dopravní obslužnosti – lokality Finsko a Souš
A 3.2.2 Nové železniční zastávky Desná –Riedlova a Pustinská

A.3.3 Výstavba infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a pěší dopravu
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 3.3
A 3.3.1 Rekonstrukce pravé strany chodníku podél komunikace I /10 a chodníku do Desné I
A 3.3.2 Nasvícení přechodů pro chodce
A 3.3.2 Bezbariérové vstupy do Riedlovy vily, Městského úřadu, Kina

A.3.4 Realizace opatření pro řešení dopravy v klidu
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu A 3.4
A 3.4.1 Odstranění bodové závady na křižovatce centrum – výstavba okružní křižovatky
A 3.4.2 Odstranění nebezpečného úseku Desná odbočka – úprava křižovatky
A 3.4.3 Změna režimu na hraničním přechodu Harrachov – Jakuszyce ( omezení pro nákladní přepravu )
A 3.4.4 BESIP – radary, dopravní značení, instalace brzdných prahů v obytných zónách

B. CESTOVNÍ RUCH

B.1 Rozvoj cestovního ruchu

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Výstavba a rekonstrukce základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
· Zkvalitnění služeb a nabídky produktů v oblasti cestovního ruchu
· Zvýšení návštěvnosti
· Obnova kulturních a historických památek

B.1.1 Výstavba nové a rekonstrukce stávající infrastruktury cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu B 1.1
B 1.1.1 Vybudování vyhlídkového okruhu, Desná
B 1.1.2 Rozšíření nástupního místa na lyžařskou magistrálu z Desné
B 1.1.3 Obnovení provozu lyžařského areálu Desná - Křížek
B 1.1.4 Modernizace lyžařského areálu Desná – Parlament a Desná – Černá říčka
B 1.1.5 Vybudování rozhledny a umělé horolezecké stěny z továrního komína

B.1.2 Výstavba cyklostezek, naučných stezek a stezek pro pěší turisty
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu B 1.2
B 1.2.1 Naučná stezka okolo městského sportovního areálu
B 1.2.2 Naučná stezka podél ozubnicové trati Desná – Harrachov

B.1.3 Podpora vzniku a udržení kvalitních služeb a produktů v oblasti cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu B 1.3 B 1.3.1 Turistika bez bariér – bezbariérové město, nabíjecí místo pro el. invalidní vozíky B 1.3.2 Projekt - Sklářská cesta B 1.3.3 Záměr Revitalizace zubačky, Železniční společnost Tanvald, o.p.s. B 1.3.4 Pravidelná aktualizace a vydávání propagačních materiálů B 1.3.5 Výstavba muzea protržené přehrady na Bílé Desné a využití tohoto potenciálu B 1.3.... »

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Zajištění péče o veřejnou zeleň

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zlepšení vzhledu města
· Vytvoření míst pro odpočinek a setkávání obyvatel
· Vznik nových cílů turistického ruchu
· Zajištění péče o významné krajinné prvky

C.1.1 Zajištění obnovy a rekonstrukce parků a zahrad a dalších zelených ploch
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu C 1.1
C 1.1.1 Obnova stávajících nebo výsadba nových alejí na území města Desná
C 1.1.2 Ošetření krajinářsky významných stromů – alej podíl I/10, centrum - Javor

C.1.2 Zajištění obnovy zeleně včetně vytvoření zázemí pro rekreaci a vzdělávání
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu C 1.2
C 1.2.1 Regenerace Riedlova parku
C 1.2.2 Rozšíření počtu laviček podél turistických cest
C 1.2.3 Výsadba zeleně před DPS v Desné II
C 1.2.4 Parková úprava zahrady Zdravé mateřské školky v Desné I

C.2 Zlepšení péče o vodní plochy

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zajištění zásob vody
· Zvýšení retence vody v krajině
· Využívání vodních ploch pro sport a turistický ruch

C.2.1 Zlepšení péče o vodní plochy a toky, zajištění jejich vhodného (optimálního) využití, zvýšení kvality vody
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu C 2.1
C 2.1.1 Obnova a vybavení vodní nádrže Černá Říčka
C 2.1.2 Obnova a vybavení vodní nádrže Pustiny
C 2.1.3 Výstavba požární nádrže na Parlamentě
C 2.1.4 Zvýšení průchodnosti toků

C.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
· Zvyšování energetických úspor
· Snížení podílu směsného komunálního odpadu
· Separace a recyklace odpadu
· Ekologické využití odpadů

C.3.1 Využívání obnovitelných zdrojů energie k výrobě tepla nebo elektrické energie
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu C 3.1
C 3.1.1 Malá vodní elektrárna na Černé Desné
C 3.1.2 Kotelna na biomasu pro lokalitu Desná – Heleštejn
C 3.1.3 Zateplení nemovitostí ve správe města + instalece termoregulačních ventilů
C 3.1.4 Modelové zařízení obnovitelných zdrojů energie – Enviromentální centrum Desná I
C 3.1.5 Možnost realizace solárních systémů na nemovitostech ve správě města

C.3.2 Zajištění separace a využívání odpadů
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu C 3.2
C 3.2.1 Úprava stávajících stanovišť tříděného odpadu ( rozšíření) a osazení odlehlých částí dalšími stanovišti
C 3.2.2 Rozšíření tříděných komodit
C 3.2.3 Zajištění ekonomického a ekologického provozu Sběrného dvoru města
C 3.2.4 Likvidace černých skládek „Finsko, odpočívadlo DIII“

D. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

D.1 Zajištění občanské vybavenosti a podpora bytové výstavby

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Rekonstrukce kulturních zařízení a objektů občanské vybavenosti
· Zajištění bytové výstavby
· Zvýšení počtu nových bytů
· Zamezení odlivu obyvatel

D.1.1 Rekonstrukce a vybavení kulturních zařízení a objektů občanské vybavenosti
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 1.1 D 1.1.1 Rekonstrukce Kulturního domu Sklář D 1.1.2 Přestavba ZVŠ na polyfunkční dům s byty D 1.1.3 Vybudování domu služeb z výměníkové stanice D 1.1.4 Výstavba ordinace praktického lékaře v budově ZVŠ D 1.1.5 Výstavba veřejného sociálního zařízení D 1.1.6 Rozšíření dostupnosti kabelové sítě D 1.1.7 Instalace městského rozhlasu D 1.1.... »

D.1.2 Podpora výstavby rodinných domů a zajištění bytové výstavby
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 1.2
D 1.2.1 Regenerace panelových sídlišť- Desná I a Desná II
D 1.2.2 Rekonstrukce Domova pečovatelské služby v Desné III– přestavba na startovací byty
D 1.2.3 Startovací byty – výstavba
D 1.2.4 Vestavba bytových jednotek v objektu DIII – Krkonošská 149
D 1.2.5 Realizace zástavby Sokolská
D 1.2.6 Výstavba objektu s více bytovými jednotkami v centru ( vedle požární zbrojnice )
D 1.2.7 Prodej staré zástavby v majetku města

D.2 Rekonstrukce a výstavba sportovních areálů, organizace sportovních akcí

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zamezení odlivu obyvatel
· Zlepšení vzhledu města
· Vytvoření podmínek pro pořádání sportovních akcí a relaxaci obyvatel

D.2.1 Opravy stávajících sportovních zařízení a výstavba nových hřišť a sportovních areálů
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 2.1 D 2.1.1 Výstavba dětských hřišť – Desná III, Desná II, zahrady mateřských škol D 2.1.2 Víceúčelové sportovní hřiště v Desné III D 2.1.3 Rekonstrukce skokanského areálu v Desné I D 2.1.4 Rekonstrukce zázemí Městského sportovního areálu D 2.1.5 Výstavba lanové dráhy a lyžařského střediska - Křížek D 2.1.6 Modernizace lyžařského střediska Desná - Parlament D 2.1.... »

D.3 Udržení stávající sítě základních a mateřských škol, podpora volnočasových aktivit mládeže

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zamezení odlivu obyvatel z Desné
· Vytvoření podmínek zvyšování počtu obyvatel ve městě

D.3.1 Opravy a modernizace základních, mateřských a škol
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 3.1
D 3.1.1 Rekonstrukce základní školy v Desné
D 3.1.2 Zateplení a oprava fasády a střechy Zdravé mateřské školy v Desné I, úprava areálu zahrady MŠ s dětským hřištěm,
D 3.1.3 Výstavba nové mateřské školy v areálu Základní školy

D.3.2 Podpora realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 3.2
D 3.2.1 Herní Centrum v Desné

D.4 Zajištění celoživotního vzdělávání

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zamezení zvyšování nezaměstnanosti obyvatel z Desné
· Vytvoření podmínek zvyšování kvalifikace obyvatel v obcích

D.4.1 Výstavba vzdělávacích center, modernizace zařízení a učeben pro celoživotní vzdělávání
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 4.1
D 4.1.1 Zřízení vzdělávacího centra v budově bývalé Zvláštní školy

D.4.2 Podpora realizace výukových programů celoživotního vzdělávání
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 4.2
D 4.2.1 Nezaměstnanost – kurzy a rekvalifikace,
D 4.2.2 Database nabízených profesí a pracovních míst
D 4.2.3 Rozšíření dostupnosti vysokorychlostního připojení k síti internet

D.5 Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb, zajištění poskytování sociálních a zdravotnických služeb

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Modernizace infrastruktury pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb
· Zlepšení dosažitelnosti služeb pro obyvatele

D.5.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro poskytování zdravotnických a sociálních služeb
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 5.1
D 5.1.1 Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Desné III
D 5.1.2 Výstavba ordinace praktického lékaře v budově Zvláštní školy v Desné II
D 5.1.3 Bezbariérovost nemovitostí v majetku města

D.5.2 Zajištění poskytování zdravotnických a sociálních služeb
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 5.2
D 5.2.1 Rozšíření poskytovaných služeb v domech s pečovatelskou službou
D 5.2.2 Začlenění nepřizpůsobivých obyvatel

D.6 Rekonstrukce a obnova kulturních památek, organizace kulturních akcí

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zvýšení míry ztotožnění se s městem

D.6.1 Rekonstrukce a obnova kulturních památek
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 6.1
D 6.1.1 Oprava budovy Městského úřadu
D 6.1.2 Dokončení záchranných prací na obnově Riedlovy hrobky
D 6.1.3 Oprava hřbitovní zdi
D 6.1.4 Rekonstrukce Riedlovy vily
D 6.1.5 Obnova kulturně-historického dědictví regionu, - ozubnicová trať
D 6.1.6 Rekonstrukce pomníčků ve volné krajině

D.6.2 Organizace kulturních akcí a jejich podpora
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 6.2
D 6.2.1 Povýšení dřevosochání nad regionální úroveň
D 6.2.2 Pořádání historických slavností města
D 6.2.3 Pořádání vzpomínkových akcí v areálu Protržené přehrady
D 6.2.4 Udržení tradičních kulturních akcí – O desenského medvěda, Desenská dechovka, Muzicírování

D.7 Zajištění kvalitního zázemí a vybavení jednotkám zajišťující bezpečnost obyvatel

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Rekonstrukce hasičských zbrojnic
· Zajištění odpovídajícího vybavení hasičským jednotkám
· Zvýšení ochrany členů hasičských jednotek
· Zkvalitnění integrovaného záchranného systému

D.7.1 Infrastruktura pro integrovaný záchranný systém
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 7.1
D 7.1.1 Krizové a havarijní situace – městský rozhlas, SMS systém
D 7.1.2 Zajištění zásobování vodou a odkanalizování požárních zbrojnic – Desná I, Desná III
D 7.1.3 Oprava fasády – hasičská zbrojnice Desná III
D 7.1.4 Oprava střešní krytiny – hasičská zbrojnice Černá Říčka

D.7.2 Zajištění odpovídajícího vybavení hasičským sborům a jednotkám
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu D 7.2
D 7.2.1 Obnova vozového parku
D 7.2.2 Zajištění vybavení pro hasičské jednotky

E. VEŘEJNÁ SPRÁVA

E.1 Zpracování územního plánu a rozvojových dokumentů města

Popis / Komentář:
Cíle okruhu · Pořízení nového (digitalizovaného) územního plánu města s ohledem na ustanovení nového stavebního zákona ukončující nejdéle do 5 let od jeho účinnosti (tj. od 1.1.2007) · Pořízení Územně analytických podkladů a vytvoření systému pro pořízení, správu, aktualizaci, poskytování, zveřejňování a sdílení těchto dat za celé správní území obce s rozšířenou působností Tanvald ve spolupráci s Libereckým krajem... »

E.1.1 Zpracování digitálního územního plánu splňující náležitosti dle nového stavebního zákona
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu E 1.1
E 1.1.1 Provedení digitalizace území města
E 1.1.2 Vytvoření nového územního plánu

E.1.2 Zpracování rozvojových studií a strategického plánu
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu E 1.2
E 1.2.1 Vypracování Strategického plánu rozvoje města
E 1.2.2 Zhotovení komunitního plánu a plánu zdraví ( dle NSZM )
E 1.2.3 Aktualizace Plánu bytového fondu města Desná
E 1.2.4 Aktualizace Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Desné

E.2 Zvýšení efektivity veřejné správy a její přiblížení veřejnosti

Popis / Komentář:
Cíle okruhu
· Zvýšení efektivity řízení městských úřadu
· Zavádění projektového řízení
· Rozvoj komunikace uvnitř úřadu
· Nepřetržité sdílení informací z veřejné správy
· Zpracování strategických plánů
· Vytvoření internetových účtů občana při městském úřadu

E.2.1 Modernizace veřejné správy
Popis / Komentář:
Projekty naplňující aktivitu E 2.1
E 2.1.1 Aktivní činnost v rámci Národní sítě Zdravých měst
E 2.1.2 Naplňování místní agendy 21
E 2.1.3 Pořádání pravidelných anket, setkávání a účtu občana při městském úřadu

*